Hyppää sisältöön

Tiedusteluihin vastaaminen

Diaarinumero: OKV/1063/1/2010
Antopäivä: 14.11.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Ensin maaliskuussa kunnanjohtajalle ja sen jälkeen toukokuussa kunnanhallitukselle toimittamissaan tiedusteluissa kantelija pyysi perusteluja ja tarkennuksia asiassa, joka koski kunnan erästä kiinteistökauppaa. Kantelijalle ei vastattu mitään hänen tiedusteluihinsa. Kunta toimitti kuitenkin oikeuskanslerille marraskuussa antamansa selvityksen vastauksena tiedoksi kantelijalle.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluvan, että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun kohtuullisessa ajassa. Viranomaisen oletus siitä, että asiakas on joskus aiemmin saanut jotakin kautta vastauksen kysymykseensä, ei sellaisenaan vapauta vastaamis- ja neuvontavelvollisuudesta. Viranomaisen tulee, vaikka lyhyestikin, todeta, minkä vuoksi se ei katso tarpeelliseksi enempää selvittää asiaa. Tarvittaessa voidaan viitata jo tehtyihin lainvoimaisiin ratkaisuihin tai aiemmin annettuihin vastauksiin.

Kunnanhallitus myönsi selvityksessään, että kantelijan tiedusteluihin olisi tullut välittömästi vastata. Se oli oikaissut menettelyn toimittamalla kantelijalle oikeuskanslerille antamansa selvityksen. Apulaisoikeuskansleri katsoi näin ollen riittäväksi toimenpiteeksi kiinnittää kunnan huomiota viranomaisen neuvonta- ja tiedusteluihin vastaamisvelvollisuuden sisältöön vastaisuudessa.