Hyppää sisältöön

Tiedottaminen jätevesiputken toiminta-aluerajauksesta

Diaarinumero: OKV/114/1/2011
Antopäivä: 12.3.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kantelija ja 16 muuta alueen kiinteistönomistajaa kantelivat kunnan ja vesiosuuskunnan menettelystä. Kantelun mukaan jätevesiputken toiminta-aluerajauksesta ei ollut riittävästi tiedotettu eikä kiinteistönomistajien mielipidettä ollut otettu päätöksenteossa huomioon. Kantelussa katsottiin, että asiasta olisi tullut tiedottaa kiinteistökohtaisesti.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että asian käsittelyä ja siitä tiedottamista on arvioitava vesihuoltolain valossa. Vesihuoltolain mukaan kunnan on vastattava alueen vesihuollon kehittämisestä ja järjestämisestä. Tähän liittyen kunnan on laadittava vesihuollon kehittämissuunnitelma. Erikseen säädetään, että alueen kiinteistönomistajille ja haltijoille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kuulemisen tapaa ei ole vesihuoltolaissa säännelty. Kuulemisen tapa on näin ollen kunnan harkintavallassa.

Asiasta oli kunnan selvityksen mukaan järjestetty alueen asukkaille tilaisuuksia. Asiasta oli julkaistu paikallisessa lehdessä asianmukainen kuulutus ja toiminta-aluerajausehdotus oli ollut tämän jälkeen kuukauden ajan nähtävänä kunnassa. Asiassa ei ollut menetelty vesihuoltolain vastaisesti.

Apulaisoikeuskansleri katsoi kuitenkin kuntalain mukaisen tiedotusvelvollisuuden valossa, että tehokkaampi tiedottaminen käyttäen esimerkiksi alue- tai kiinteistökohtaista tiedottamista olisi ollut perusteltua.  Suunnattu tiedottaminen olisi ollut perusteltua myös siitä syystä, että toiminta-aluerajauksen muutos on koskenut erityisesti tietyn alueen asukkaita ja vaikuttanut heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Apulaisoikeuskansleri totesi lisäksi, että sekä kunnan tiedottamisvelvollisuus että hallintolain mukainen neuvontavelvollisuus ovat korostuneita asioissa, joissa käytettävä terminologia on vaikeaselkoista ja joilla voi olla kunnan asukkaille taloudellisia seuraamuksia.