Hyppää sisältöön

Tiedon saamisesta tutkinnon arvostelusta ja arvioijasta

Diaarinumero: OKV/1385/1/2010
Antopäivä: 22.10.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Auktorisoitujen kääntäjien tutkintoon osallistunut kanteli siitä, että tutkintolautakunnan ilmoitus suorituksen hylkäämisestä ei sisältänyt asianmukaisia perusteluja. Lisäksi hänen oikaisuvaatimustaan koskeva tutkintolautakunnan hylkäävä päätös perustui pitkälti lausuntoon, jonka laatijaa ei ilmoitettu.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan huomiota  seuraavaan:

Auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain mukaan tutkinnon suorittajalle on annettava tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta hänen tutkintosuoritukseensa. Tutkintolautakunnan  selvityksessä kerrotut  arvosteluperusteet sisälsivät virhetyypit ryhmiteltynä virheen luonteen mukaan. Kunkin virhetyypin kohdalla oli määritelty, montako virhepistettä siitä tuli. Kantelija oli saanut tutkintolautakunnan ilmoituksen liitteenä tehtäväsuorituksestaan kopion, jossa arvioijan virheelliseksi katsomat kohdat oli alleviivattu  ja mainittu  virhepisteiden määrä. Kun kantelijalle ei toimitettu mainittuja  arvosteluperusteita eikä kerrottu, minkä tyyppiseksi virheeksi mikin alleviivattu kohta oli katsottu, hän ei ollut saanut lain edellyttämää tietoa arvosteluperusteiden soveltamisesta tutkintosuoritukseensa.

Perustuslain 21 §:n mukaiseen hyvään hallintoon kuuluu, että tutkintoon osallistunut saa ainakin erikseen pyytämällä tietoonsa tutkintosuorituksen  arvioijan nimen, myös mahdollisen oikaisuvaatimuksen käsittelyvaiheessa tapahtuneen arvioinnin osalta.