Hyppää sisältöön

Terveydensuojeluviranomaisen menettely koskien lukion sisäilmaongelmia

Diaarinumero: OKV/1342/1/2009
Antopäivä: 23.2.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Kantelijat arvostelivat oikeuskanslerille osoittamissaan kirjoituksissa kaupungin terveydensuojeluviranomaisena toimivan ympäristökeskuksen menettelyä lukiossa epäillyn sisäilmaongelman selvittämisessä ja korjaamisessa. Kantelijat katsoivat, että ympäristökeskuksen lukiossa tekemää tarkastusta koskevassa pöytäkirjassa on ollut virheitä eikä ympäristökeskus ole kehottanut kiinteistön omistajaa ryhtymään terveydensuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin. Kantelijat arvostelevat myös sitä, että ympäristökeskus ei ole antanut tästä pöytäkirjasta valitusosoitusta eikä vastannut kantelijoiden sähköpostitse lähettämiin kaikkiin tiedusteluihin.

Toinen kantelija arvosteli myös kaupungin kiinteistövirastoa siitä, ettei jatkotoimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi ole ryhdytty, sähköposteihin ole vastattu eikä kaikkia pyydettyjä asiakirjoja ole toimitettu. Lukion rehtoria puolestaan arvosteltiin siitä, ettei koulu ollut tiedottanut riittävästi koulun oppilaille tai näiden vanhemmille epäillyistä sisäilmaongelmista.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan ympäristökeskuksen olisi pitänyt kiinnittää huomiota ilmanvaihtojärjestelmän korjauksen välttämättömyyteen ja asettaa määräaika korjauksen suorittamiselle. Kiinteistöviraston huomiota kiinnitettiin siihen, että kaavailtu sisäilmanvaihtojärjestelmän korjaus on venynyt kohtuuttoman pitkäksi sen välttämättömäksi toteamisesta ja aikaisemmin suunnitellusta. Koulurakennuksessa tehdyt korjaukset ja niiden toteutustavat on syytä kirjata, jotta on mahdollista jälkikäteen selvittää, mitä korjauksia rakennuksessa on tehty.

Ympäristötarkastajan huomiota kiinnitettiin siihen, että asiassa olisi tullut tehdä muutoksenhakukelpoinen päätös siinä vaiheessa kun terveydensuojeluviranomaisen lopullinen kanta asiaan on muodostunut. Tämä on erityisen tärkeätä oireista kärsivien henkilöiden oikeusturvan kannalta, jotta heillä on mahdollisuus tarvittaessa hakea muutosta terveydensuojeluviranomaisen päätökseen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti myös viranhaltijoiden huomiota hyvän hallinnon vaatimukseen, jonka mukaan jokaiseen kysymykseen on vastattava asian vaatimalla tavalla. Koulun olisi pitänyt hyvän hallinnon mukaisesti lisäksi tiedottaa oppilaita ja huoltajia tehdyistä tutkimuksista, niiden tuloksista ja suoritetuista korjauksista enemmän ja tarkemmin.