Hyppää sisältöön

Terveydenhuollon asiakasmaksun määrääminen

Diaarinumero: OKV/2105/1/2013
Antopäivä: 10.3.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Kantelijat X ja Y arvostelivat sitä, että X:ltä oli peritty terveydenhuollon asiakasmaksu, vaikka hänen maksukattonsa oli täyttynyt. Kysymys oli tasamaksusta, joka perustui kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen (ns. taksapäätös) ja josta ei tehty erillistä päätöstä. X:lle ei ollut annettu muutoksenhakuohjausta, vaikka maksuun oli mahdollista hakea muutosta. Apulaisoikeuskansleri saattoi päätöksessä esittämänsä näkemykset kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen tietoon ja kiinnitti kaupungin huomiota muutoksenhakuohjauksen antamiseen terveydenhuollon maksuja määrättäessä sekä hallintolain 8 §:n mukaiseen neuvontavelvollisuuteen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että hänen näkemyksensä mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muutoksenhakua koskevat säännökset ovat epäselvät siltä osin kuin kysymys ei ole viranhaltijan tekemästä maksua koskevasta päätöksestä. Hän katsoi, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten näkökulmasta olisi syytä arvioida lain muutoksenhakua koskevien säännösten selkeyttämistarvetta ja/tai sitä, onko asiaa koskeva ohjaus riittävää. Apulaisoikeuskanslerin mukaan nykyinen sääntely on omiaan aiheuttamaan myös viranomaisissa epätietoisuutta muutoksenhakusäännöksen soveltamisesta. Apulaisoikeuskansleri toimitti päätöksen tiedoksi myös sosiaali- ja terveysministeriölle sen arvioimiseksi, onko sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain säännöksiä muutoksenhausta syytä selkeyttää ja/tai onko asiassa aihetta hallinnolliseen ohjaukseen. Hän pyysi ministeriötä ilmoittamaan mahdollisista toimenpiteistään viimeistään 30.9.2015.