Hyppää sisältöön

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen menettely koronaohjeistuksen valmistelussa ja tietopyyntöön vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/66/10/2022
Antopäivä: 3.5.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: huomautus

Oikeuskansleri antoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) huomautuksen lainvastaisesta menettelystä tietopyyntöön vastaamisessa. Lisäksi oikeuskansleri saattoi THL:n tietoon käsityksensä viranomaisohjeiden valmistelun avoimuuteen ja tietopohjan perustelemiseen liittyvistä oikeudellisista seikoista.

Kantelussa oli kyse THL:n laatimasta koronaohjeistuksesta. Kantelijan mukaan koronavirusta koskevan riskiarviointitaulukon valmistelua ei oltu tehty avoimesti. Taulukon pohjana käytettyjä asiakirjoja ja tietoja ei oltu julkaistu, vaikka taulukon perusteella tehdyillä päätöksillä oli merkittäviä vaikutuksia perusoikeuksiin. Kantelija arvosteli laitosta myös riskiarviointitaulukon tietopohjaa koskevan tietopyyntönsä käsittelystä.  

Oikeuskanslerin mukaan riskiarviointitaulukko ei esittämistapansa perusteella ollut perustuslaissa säädetyn lainalaisuusperiaatteen vastainen eikä laitos ylittänyt tartuntatautilaissa tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetussa laissa säädettyä toimivaltaansa laatiessaan taulukkoa. Riskiarviointitaulukon valmistelun avoimuus ja dokumentointi käytetyistä tietolähteistä oli kuitenkin ollut puutteellista. Oikeuskansleri kiinnitti THL:n huomiota avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen ohjeiden ja suositusten valmistelussa samoin kuin huolellisuuteen tietopohjan dokumentoimisessa ja avaamisessa jatkossa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kului kantelijan asiakirjapyyntöä koskevan valituskelpoisen päätöksen toimittamiseen noin kuusi kuukautta. Menettely oli hyvän hallinnon periaatteiden ja julkisuuslain vastaista ja oikeuskansleri antoi tästä syystä THL:lle huomautuksen. Tietopyynnön käsittelyssä oli muutoinkin tapahtunut virheitä ja oikeuskansleri kiinnitti THL:n huomiota tiedonhallintalaissa säädettyihin velvoitteisiin tiedonhallinnan järjestämisestä.