Hyppää sisältöön

Terrorismityöryhmän mietintö

Diaarinumero: OKV/3/20/2013
Antopäivä: 20.2.2013
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeusministeriö pyysi lausuntoa terrorismityöryhmän mietinnöstä. Mietintö sisälsi ehdotuksen koulutuksen ottamisen terrorismirikoksen tekemistä varten säätämisestä rangaistavaksi, terrorismin rahoittamista koskevaan rikoslain 34 a luvun 5 §:n 2 momenttiin tehtävästä muutoksesta sekä pakkokeinolain ja poliisilain muuttamisesta niin, että ehdotettu koulutuksen ottaminen terrorismirikoksen tekemistä varten lisättäisiin eräitten pakkokeinolain salaisten pakkokeinojen ja poliisilain salaisten tiedonhankintakeinojen edellytyksiin.

Oikeuskansleri kiinnitti lausunnossaan huomiota perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta rikoksen tunnusmerkistön täsmällisyydelle asetettavan vaatimuksen osalta ehdotetun koulutuksen ottamisen terrorismirikoksen tekemistä varten tunnusmerkistön laaja-alaisuuteen ja avoimuuteen, siihen, ettei työryhmä ollut rahoittamisrikosta koskevaa 5 §:n 2 momentin muuttamista esittäessään ollut arvioinut tarvetta tehdä muutosta saman pykälän 4 momenttiin, sekä mietinnön perusteluihin rangaistuksen määräämisestä tilanteessa, jossa rahoittamisrikoksen rangaistusasteikko ylittää rahoitettavan rikoksen tekemistä säädetyn rangaistusasteikon.