Hyppää sisältöön

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Diaarinumero: OKV/1/21/2012
Antopäivä: 6.10.2014
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Kantelija pyysi Valtiontalouden tarkastusvirastoa tutkimaan valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta Tenojoen Suomen puoleisen jokiosuuden oikeudenkäytön johdosta.  Tarkastusvirasto katsoi päätöksessään, että nykyinen tilanne on sekä kansalaisten oikeusturvan että valtion maksuvelvollisuuden näkökulmasta kohtuuton. Yhtään Tenojoen kalakorvauslain mukaista korvausta ei ole vielä maksettu, vaikka laki on ollut voimassa yli 20 vuotta. Valtiontalouden tarkastusvirasto toimitti asiassa tekemänsä päätöksen oikeuskanslerille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

Oikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että julkisen vallan on perustuslain 22 §:n mukaan turvattava perusoikeuksien toteutuminen. Tämä tulee turvata hallinnollisin keinoin sekä tarvittaessa lainsäädännöllisin toimin. Myös hallintolain 6 § asettaa hallinnolle velvoitteen, joka tässä tapauksessa tarkoittaa viranomaisten toimintaan kohdistuvan luottamuksen turvaamista siten, että hallinnossa asioivat voivat luottaa paitsi oikeussuojajärjestelmään myös hallinnon toimivuuteen. Tässä tapauksessa maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä on ollut vastata hallinnon asianmukaisesta toiminnasta sekä ohjata ja valvoa sitä. Oikeuskansleri katsoi, että maa- ja metsätalousministeriön asiana on saattaa kantelussa esille tuotu asiaintila alaisessaan hallinnossa sellaiseksi, että kalakorvauslain soveltaminen päästään aloittamaan mahdollisimman pikaisesti ja että järjestelmän toimivuus hyvän hallinnon vaatimusten mukaisesti voidaan jatkossa taata.