Hyppää sisältöön

Tenojoen kalastuslupakäytäntöä koskeneet kantelut eivät aiheuta toimenpiteitä - kalastussäännön uudistaminen aloitettu

Diaarinumero: OKV/973/1/2019 OKV/977/1/2019 OKV/1164/1/2019 OKV/1255/1/2019
Antopäivä: 24.3.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala ympäristöviranomainen
Toimenpide: ei toimenpidettä

Kanteluiden mukaan Tenojoen kalastuslupien vuokraus- ja myyntitoiminnalla loukataan ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajien oikeuksia. Maa- ja metsätalousministeriön sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen menettelyä arvostelevissa kanteluissa pyydettiin tutkimaan ministeriön ja Lapin ELY-keskuksen menettelyä muun muassa kalastuslupien vuokraamista koskevassa asiassa.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että Tenon sopimusta koskeva lainsäädäntö säädettiin perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan ehdotettuihin kalastuksenrajoituksiin liittyvät omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden rajoitukset eivät muodostu ongelmalliseksi, kun otetaan huomioon asiaa koskevan hallituksen esityksen tiedot Tenojoen kalakantojen nykyisestä tilasta.

Saatujen selvitysten perusteella apulaisoikeuskansleri ei havainnut asiassa lainvastaista tai virheellistä menettelyä, joka olisi antanut aihetta hänen toimenpiteisiinsä.

Suomi ja Norja ovat käynnistämässä neuvotteluja Tenojoen kalastussäännön uudistamisesta, ja kalastussääntöön liittyvistä muutostarpeista on ollut mahdollisuus antaa lausuntoja 2.3.2020 saakka. Maa- ja metsätalousministeriön antaman lausunnon mukaan osapuolten osallistamista on tarkoitus jatkaa muun muassa työpajatoiminnalla.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Tenojoen kalastussäännön uudistamista koskeviin neuvottelu- ja arviointiprosesseihin osallistuminen on eri osapuolille hyvä tapa tuoda omia perusteltuja näkemyksiään asiassa esille ja vaikuttaa uudistettavan kalastussäännön sisältöön.