Hyppää sisältöön

Tekohetkellä säädettyä ankaramman rangaistuksen tuomitseminen ja kokoonpanotietojen puuttuminen tuomiosta

Diaarinumero: OKV/1479/30/2022
Antopäivä: 29.3.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarille, joka oli tuominnut ehdollisen vankeuden ohessa yhdyskuntapalvelua laissa säädettyä enimmäismäärää enemmän. Asia havaittiin oikeuskanslerinvirastossa tehdyssä rangaistustuomioiden tarkastamisessa.

Ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena tuomittavan yhdyskuntapalvelun enimmäismäärää on korotettu 90 tunnista 120 tuntiin. Käräjätuomari oli lainmuutoksen jälkeen tuominnut oheisseuraamuksena yhdyskuntapalvelua 120 tuntia, vaikka rikokset oli tehty ennen sen voimaantuloa. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että virhe oli luonteeltaan vakava. Yhdyskuntapalvelu on henkilökohtaista vapautta rajoittava rangaistus. Virhe oli tapahtunut tuomarin tehtävien ydinalueella, vaarantanut vastaajan oikeusturvaa ja ollut omiaan heikentämään luottamusta oikeudenhoitoa kohtaan. Tapauksessa virheestä ei aiheutunut haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia. Virhe korjaantui, kun käräjätuomari selvityspyynnön saatuaan haki tuomion purkamista ja korkein oikeus oikaisi tuomiota.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti lisäksi käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen käräjäoikeuden tuomiossa ilmoitettavia tietoja koskevan sääntelyn noudattamisessa. Käräjäoikeuden asiassa antamassa tuomiossa ei ollut laissa edellytettyä mainintaa asian ratkaisukokoonpanoon kuuluneista lautamiehistä.