Hyppää sisältöön

Tehtävänhakuilmoituksen kielitaitoedellytyksen oikea ilmaisutapa

Diaarinumero: OKV/1401/1/2010
Antopäivä: 1.7.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Tullin talousrikostutkijan tehtävään valintaa koskeneen hakuilmoituksen mukaan tehtävässä edellytettiin "tullilaitoksesta annetun asetuksen mukaista ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa". Tullilaitoksen työsopimussuhteisen henkilöstön kielitaitovaatimuksista ei ollut tullilaitoksessa erikseen säädetty. Koska talousrikostutkijan tehtävä ei ollut virka eikä haettu talousrikostutkija ollut tarkasteluajankohtana voimassa olleessa tullilaitoksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettu virkamies, talousrikostutkijan kielitaitovaatimuksesta ei ollut säädetty mainitussa asetuksessa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että tämän vuoksi talousrikostutkijan tehtävän hakuilmoitusta ei olisi tullut kirjoittaa siihen muotoon, että siinä viitattiin mainittuun valtioneuvoston asetukseen ja siinä säädettyyn kielitaitoon. Ilmoituksesta oli voinut saada sen käsityksen, että tehtävää olisi koskenut kyseinen suomen tai ruotsin kielen kelpoisuusvaatimus.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksessä todettiin, että sinänsä hakuilmoituksessa talousrikostutkijaksi hakevilta on voitu edellyttää suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tämä edellytys perustui julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 3 §:ään ja 4 §:ään, jonka mukaisesti ilmoituksessa, joka koskee muun palvelussuhteen haettavana olemista, on mainittava työtehtävien edellyttämästä taikka palvelukseen otettaessa eduksi luettavasta kielitaidosta. Talousrikostutkijan tehtävää koskeva hakukuulutus ei näin ollen ollut ollut tältä osin asiallisesti virheellinen, mutta talousrikostutkijan ruotsin kielen taitoa koskevan vaatimuksen oikeudellinen perusta oli hakukuulutuksessa virheellisesti ilmaistu. Edellä mainittu virheellinen viittaus tullilaitosta koskevaan valtioneuvoston asetukseen oli voinut osaltaan lisätä epätietoisuutta talousrikostutkijan palvelussuhteen oikeudellisesta luonteesta (työsopimussuhde/virkasuhde).

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Tullin talousrikostutkijoiden valintatehtävistä nykyisin huolehtivan yksikön huomiota viraston työsopimussuhteisen talousrikostutkintahenkilöstön ruotsin kielen taitoa koskevan kelpoisuusvaatimuksen oikeata ilmaisutapaa koskevan vaatimuksen noudattamiseen.