Hyppää sisältöön

TE-toimiston työvoimapoliittiset lausunnot ja sähköinen asiointipalvelu

Diaarinumero: OKV/1418/10/2020
Antopäivä: 31.10.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti TE-toimiston huomiota palvelun asianmukaisuutta, neuvontaa, asian selvittämisvelvollisuutta ja asianosaisen kuulemisvelvollisuutta koskevien hallintolain säännösten noudattamiseen.

Kantelija oli ilmoittautunut avoimeen yliopistoon päätoimiseksi opiskelijaksi. Hän oli ilmoittanut TE-toimiston sähköisessä Oma asiointi -palvelussa, ettei tule hakemaan työttömyysturvalaissa tarkoitettuja työttömyysetuuksia, ja kertonut hakeneensa Kelalta kuntoutusrahaa. TE-toimisto oli antamassaan työvoimapoliittisessa lausunnossa todennut kantelijan suorittavan opintoja lyhytaikaisesti ja että hänellä on oikeus työttömyysturvaan.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan sähköisessä asiointijärjestelmässä on aina mahdollisuus väärinymmärryksiin ja osapuolten erilaisiin tulkintoihin. Verkkopalvelussa valitaan järjestelmästä jokin valmiista vaihtoehdoista ja vastataan vakiomuotoisiin kysymyksiin joko kyllä tai ei. Palvelua käyttävä henkilö voi myös olla epävarma siitä, mitkä vaihtoehdot vastaavat hänen tosiasiallista tilannettaan. Sähköistä asiointijärjestelmää käytettäessä hyvän asiakasta kuuntelevan kommunikaation merkitys korostuu, ja asiakkaan tosiasiallinen tahto tulee aina pyrkiä selvittämään.

Kantelija oli alusta alkaen johdonmukaisesti ja useasti kertonut TE-toimistolle, ettei hän tule hakemaan työttömyysturvalaissa tarkoitettuja työttömyysetuuksia ja että hänellä ei päätoimisena opiskelijana edes ole oikeutta työttömyysetuuteen. Kantelija oli myös tiedustellut TE-toimistolta muun muassa, mitä asiakirjoja hänen tulee toimittaa ja miksi TE-toimisto pyytää selvityksiä työttömyysetuudesta, jota kantelija ei edes ole hakemassa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kantelija oli itse pyrkinyt aktiivisesti ja asianmukaisesti myötävaikuttamaan vireille panemansa asian selvittämiseen hallintolaissa tarkoitetulla tavalla. Kantelijan toistuvat kysymykset, ilmoitukset ja selvitykset oli TE-toimistossa kuitenkin sivuutettu.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että asianosaista on kuultava hallintolain mukaisesti ennen työvoimapoliittisen lausunnon antamista, vaikka työvoimapoliittinen lausunto ei ole hallintolaissa tarkoitettu päätös. TE-toimisto oli laiminlyönyt hallintolaissa säädetyt palveluperiaatetta ja palvelun asianmukaisuutta, neuvontaa, asian selvittämistä ja asianosaisen kuulemista koskevat velvoitteensa. TE-toimiston menettely oli johtanut kantelijalle annettuun työvoimapoliittiseen lausuntoon, jonka mukaan kantelijalla on oikeus työttömyysetuuteen, jota hän ei ollut edes hakenut. Lausunnolla oli kantelijan edun vastaisesti myös samalla kulutettu hänen mahdollisuutensa myöhemmässä vaiheessa suorittaa lyhytkestoisia opintoja työttömyysturvalla. TE-toimiston laiminlyönnit olivat jo sellaisenaan moitittavia, vaikka niillä ei olisi ollut tätä tosiasiallista vaikutusta kantelijan oikeuksiin.