Hyppää sisältöön

TE-toimiston menettely ei ollut säännösten mukaista

Diaarinumero: OKV/1729/1/2017
Antopäivä: 29.8.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) huomiota velvollisuuteen selvittää asiat riittävästi, asianmukaisesti ja viivytyksettä hallintolain mukaisesti. Lisäksi hän kiinnitti TE-toimiston huomiota työvoimapoliittisen lausunnon antamiseen, työnhakijan ensimmäisen haastattelun järjestämiseen ja työllistymissuunnitelman laatimiseen niistä annettujen säännösten mukaisesti ja säädetyssä määräajassa.

Kantelija oli noin kuukautta ennen työsuhteensa päättymistä ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja ilmoittanut hakevansa työttömyysetuutta. Vajaa kuukausi työsuhteensa päättymisen jälkeen hän oli ottanut kahteen kertaan yhteyttä TE-toimistoon ja kysynyt työttömyysetuusasiansa käsittelyä. Jälkimmäisen yhteydenoton jälkeen hänelle oli lähetetty selvityspyyntö. Kantelijan mukaan asiaa oli selvitetty useita kuukausia ja hänelle oli lähetetty erinäisiä selvityspyyntöjä.

TE-toimiston toimintaan sovelletaan hallintolakia, jossa säädetään sekä hyvän hallinnon perusteista että hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä. Hallintolain mukaan asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Lain mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kun kantelija oli ilmoittautunut työnhakijaksi ja ilmoittanut hakevansa työttömyysetuutta, TE-toimiston olisi tullut viipymättä ja yhdellä kertaa selvittää tämän palvelutarve ja työttömyysturvaoikeus sekä antaa työvoimapoliittinen lausunto. TE-toimiston olisi myös tullut käynnistää selvitystoimet kantelijan työsuhteen osalta jo sen päättymisen yhteydessä eikä vasta kantelijan yhteydenottojen jälkeen. Saadun lausunnon ja selvityksen perusteella TE-toimisto ei ollut antanut näitä seikkoja koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja säädetyssä määräajassa.

Asiassa ilmeni myös, että TE-toimisto ei ollut järjestänyt kantelijalle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisesti haastattelua säädetyssä määräajassa. Kantelijalle ei myöskään ollut laadittu työllistymissuunnitelmaa edellä mainitussa laissa säädetyssä määräajassa, eikä asiassa ole ilmennyt, että sen laatiminen olisi ollut ilmeisen tarpeetonta.