Hyppää sisältöön

Tartuntatautilain nojalla annetut valtioneuvoston asetukset

Diaarinumero: OKV/1960/10/2021
Antopäivä: 29.11.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri arvioi ratkaisussaan tartuntatautilain nojalla annettujen valtioneuvoston asetusten valmisteluun ja seurantaan liittyviä kysymyksiä.  

Laintulkinnassa tulee ottaa Euroopan unionin oikeus kokonaisuudessaan huomioon niin, että kansallisen sääntelyn ja unionin oikeuden välille ei muodostu ristiriitaa. Osana unionin oikeutta otetaan painoarvonsa ja sisältönsä mukaisesti huomioon myös Euroopan unionin neuvoston antamat suositukset. Valtiosääntöinen oikeasuhtaisuus ja unionioikeudellisen suhteellisuusperiaatteen vaatimukset tulee oikeuskanslerin mukaan perustella ja arvioida joka kerta, kun valtioneuvosto käyttää sille lailla annettua asetuksenantovaltuutta perusoikeuskytkentäisissä ja unionin oikeuden mukaisiin vapauksiin liittyvissä asioissa.

Kantelussa tarkoitettu valtioneuvoston asetus liittyi tartuntatautilain 16 c §:ään, jossa säädetään poikkeuksista covid-19-todistuksen esittämiseen tai covid-19-testiin osallistumiseen. Pykälä sisältää asetuksenantovaltuuden, jonka mukaan tarkemmat säännökset poikkeussäännösten kohteena olevista maista ja alueista annetaan valtioneuvoston asetuksella. Kantelijan mukaan valtioneuvoston käsittelyssä heinäkuussa olleen asetusluonnoksen perusteluissa esitetty tartuntojen ilmaantuvuusluku (alle 10/100 000/14 vrk) oli vastoin eduskunnan tahtotilaa ja Euroopan unionin neuvoston linjauksia.

Oikeuskanslerin mukaan valtioneuvoston päätöksenteon laillisuuden vähimmäisedellytykset olivat kyseisten asetusten sisällön osalta täyttyneet. Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemissa perustelumuistiossa ei kuitenkaan oltu joka kerta arvioitu riittävän kattavasti muun muassa Euroopan unionin neuvoston suosituksen (EU) 2020/1475 huomioimista tai perusteltu siitä poikkeamista. Niin ikään ehdotetun sääntelyn oikeasuhtaisuutta ja välttämättömyyttä ei oltu perusteltu riittävän kattavasti jokaisella kerralla, kun asetuksenantovaltuutta oli käytetty. 

Oikeuskansleri saattoi käsityksensä valtioneuvoston asetusten perustelumuistioihin sisällytettävästä valtiosääntöoikeudellisesta ja unionioikeudellisesta arvioinnista sosiaali- ja terveysministeriön tietoon.