Hyppää sisältöön

Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/36/20/2018
Antopäivä: 12.8.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Valtioneuvoston oikeuskansleri otti kantaa hallituksen esityksen luonnoksessa esitettyyn valituskieltoon, joka kohdistuisi nykyisen Sitra-lain 3 §:n 2–5 kohdissa tarkoitettuihin Sitran tekemiin päätöksiin ja niitä koskeviin sopimuksiin. Lausunnossa muun ohessa todettiin, että yleislainsäädännöstä poikkeamiseen tulisi valituskiellon osalta suhtautua perustuslain oikeusturvasäännöksen ja lainsäädännön johdonmukaisuuden takia hyvin pidättyvästi. Jatkovalmistelussa tulisi arvioida, olisiko asiassa aiheellista pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto.

Esitysluonnosta tulisi myös selventää informatiivisen hallinnon yleislakeihin viittaamisen osalta.

Oikeuskansleri otti lausunnossaan myös esiin Sitran rahoittajaroolin ja Sitran merkittävän roolin Suomen julkisen sektorin tulevaisuuden tukena. Sitran onnistuneen toiminnan edellytyksenä pitkällä aikavälillä olevan luottamuksen varmistamiseksi Sitraa tulee valvoa mahdollisimman kattavasti.  Sitra on jo yleishallinto-oikeutta koskevien täsmennysten jälkeen ylimmän laillisuusvalvonnan piirissä. Sitran valvonnan ja toiminnan vaikuttavuuden kannalta olisi perusteltua harkita, että rahasto olisi myös valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeuden piirissä.