Hyppää sisältöön

Sovellettava säännös olisi tullut ilmoittaa ratkaisussa

Diaarinumero: OKV/382/1/2018
Antopäivä: 24.3.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Patentti- ja rekisterihallituksen huomiota siihen, että sen antamassa ratkaisussa olisi tullut ilmoittaa, mikä lainsäännös oli ollut ratkaisun oikeudellisena perusteena.

Kantelussa oli kyse pienyrityksen tilintarkastuksen laaduntarkastusta koskevasta ratkaisusta, jossa oli noudatettu ISA-standardeja. Ratkaisusta ei ilmennyt, että ISA-standardien noudattaminen laaduntarkastuksessa perustui tiettyyn tilintarkastuslain pykälään.

Muutoin apulaisoikeuskanslerilla ei ollut oikeudellisia edellytyksiä katsoa, että Patentti- ja rekisterihallitus olisi menetellyt laaduntarkastuksessa lainvastaisesti pelkästään siksi, että se oli tilintarkastajalle havaintoja esittäessään soveltanut ISA-standardeja. Patentti- ja rekisterihallitus oli käyttänyt harkintavaltaansa suorittaessaan sille tilintarkastuslaissa säädettyä tehtävää. Apulaisoikeuskansleri viittasi myös siihen, että työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan tilintarkastuslainsäädännön muutoksia, jotta käyttöön voitaisiin ottaa varsinaista lakisääteistä tilintarkastusta kevyempi tarkastus.