Hyppää sisältöön

Sosiaaliviraston menettely

Diaarinumero: OKV/1430/1/2010
Antopäivä: 19.4.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli lähettänyt sosiaalivirastoon kirjeen, jossa hän oli vaatinut  sosiaaliviraston vuokralaiselleen myöntämän vuokravakuuden perusteella erään laskun maksamista. Lasku oli  maksettu, mutta asiasta ei ollut ilmoitettu kirjeitse kantelijalle. Lisäksi kantelijan kirjeen perusteella oli ollut epäselvää, oliko liitteenä ollut lasku maksettu vai ei. Asiaa hoidettaessa oli sosiaaliviraston selvityksen mukaan oletettu, että lasku tuli maksaa laskun lähettäjälle.

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaa toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Pykälän 2 momentin mukaan siinä mainitut ja muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. Hyvällä hallinnolla tarkoitetaan sekä 1 momentissa mainittuja vaatimuksia viivytyksettömäs­tä ja asianmukaisesta viranomaistoiminnasta sekä 2 momentissa esitettyä luetteloa hyvän hallinnon osakysymyksistä.

Hallintolain 23 §:n 1 momentin mukaan asiat on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelijan sosiaalivirastolle osoittama kirje kuului viraston käsiteltäväksi ja siinä pyydettiin suoritusta sosiaaliviraston antaman vuokravakuuden perusteella. Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että  hyvän hallinnon vaatimusten mukaisesti tällaiseen viranomaisen toimenpidettä edellyttävään kirjeeseen tulee vastata ja että vastaamisen tulee tapahtua ilman aiheetonta viivytystä.  Kirjalliseen tiedusteluun tulee myös vastata kirjallisesti.

Hallintolain 31 §:ssä säädetään selvittämisvelvollisuudesta. Pykälän 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Mikäli kantelijan  kirjeessään esittämä vaatimus oli joiltakin osin epäselvä tai puutteellinen, olisi viranomaisen tullut pyytää kantelijalta asian ratkaisemiseksi tarpeellisia lisätietoja. Hallintopäätöksen perustuminen selvityksessä mainitun mukaisesti oletukseen ei ole asianmukaista, eikä asiaa ole silloin riittävästi selvitetty.