Hyppää sisältöön

Sosiaalityöntekijän menettely asiakirjapyynnön käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/1273/1/2010
Antopäivä: 11.3.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli pyytänyt sosiaalityöntekijältä lastensuojeluun liittyviä asiakirjoja useaan kertaan eli 21.6.2010, 28.7.2010 ja 18.9.2010. Asiakirjat oli toimitettu kantelijalle 27.9.2010.  Sosiaalityöntekijä ei selvityksensä mukaan ollut vastannut mihinkään kantelijan  asiakirjapyynnöistä. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain  säännösten mukaan kantelijan asiakirjapyynnön perusteella asiakirjat olisi tullut toimittaa kahden viikon tai viimeistään kuukauden kuluessa ensimmäisestä 21.6.2010 tehdystä asiakirjapyynnöstä tai antaa mahdollisesta luovuttamisesta kieltäytymisestä lain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu kirjallinen ilmoitus.

Perustuslain 21 §:n 2 momentissa taataan jokaiselle oikeus hyvään hallintoon sekä oikeus saada perusteltu päätös ja hakea siihen muutosta. Hyvää hallintoa tarkemmin säätelevän hallintolain  7 §:n palveluperiaatteen ja 23 §:n mukaisen viivytyksettömän käsittelyvelvollisuuden mukaisesti virkamiehen on vastattava hallinnon asiakkaiden yhteydenottoihin kohtuullisessa ajassa ja mahdollisimman tyhjentävästi.

Julkisuuslain ja hallintolain ratkaisu- ja vastausvelvollisuus turvaavat pohjimmiltaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluvaa muutoksenhakuoikeutta. Viranomaisen ja sitä edustavan yksittäisen viranhaltijan on siten asiakirjapyynnön perusteella tehtävä laissa säädetyssä ajassa joko myönteinen tai kielteinen, pääsääntöisesti kirjallinen ratkaisu. Ratkaisuna ei voi olla tietojen antamisesta pidättäytyminen olemalla vastaamatta asiakkaan yhteydenottoon.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että sosiaalityöntekijä  oli menetellyt asiassa sekä hyvän hallinnon että julkisuuslain nimenomaisten säännösten vastaisesti. Kunnan perusturvalautakunnan puolesta antamassaan lausunnossa sosiaalijohtaja on arvioinut sosiaalityöntekijän toimineen kyseessä olevassa asiassa asianmukaisesti. Tätä arviota ei voitu pitää oikeana eikä hyvän hallinnon eikä julkisuuslain säännösten mukaisena.  

Kunnan sosiaalitoimen ja sosiaalityöntekijän  huomiota kiinnitettiin hallintolain ja julkisuuslain menettelysäännösten noudattamiseen.