Hyppää sisältöön

Sosiaalitoimessa tuli noudattaa julkisuuslain menettelysäännöksiä ja määräaikoja

Diaarinumero: OKV/359/10/2020
Antopäivä: 19.10.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin perhesosiaalityön huomiota velvollisuuteen noudattaa julkisuuslaista ilmeneviä menettelysäännöksiä ja määräaikoja sekä asioiden asianmukaiseen ja huolelliseen käsittelyyn hallintolain mukaisesti.

Kantelija oli ollut mukana perhesosiaalityön tapaamisissa ja hän oli tehnyt tietopyynnön tapaamisista tehdyistä kirjauksista ja allekirjoittamatta jääneestä sopimusluonnoksesta. Tietopyyntö olisi pitänyt käsitellä perhesosiaalityössä julkisuuslaissa säädetyssä määräajassa eli kuukauden kuluessa pyynnöstä. Tietopyyntöön oli vastattu vasta puolentoista kuukauden kuluttua. Tuolloin kantelijalle oli toimitettu tapaamisissa tehty kirjaukset. Sen sijaan kopiota allekirjoittamatta jääneestä sopimusluonnoksesta ei ollut voitu toimittaa, koska sitä ei ollut tallennettu viranomaisasiakirjaksi.

Laillisuusvalvonnallisessa oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että asiakirjapyyntöön tuli pyydettäessä antaa valituskelpoinen päätös myös siinä tapauksessa, että viranomaisella ei ole pyydettyjä asiakirjoja. Kantelijan tekemän asiakirjapyynnön suhteen olisi tullut menetellä julkisuuslain mukaisesti. Viranhaltijan olisi tullut tiedustella asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi. Kantelijalle annetussa vastauksessa oli kuitenkin ainoastaan ohjeistettu kantelijaa ilmoittamaan kirjallisesti vastauksessa mainittuun osoitteeseen, mikäli kantelija halusi saattaa asian perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan ratkaistavaksi valituskelpoisen päätöksen saamista varten.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että julkisuuslain menettelysäännökset, mukaan lukien määräaikaa koskeva säännös, ovat velvoittavia, eikä niiden noudattamisesta voi poiketa. Kyseisten säännösten tarkoituksena on osaltaan toteuttaa perustuslain takaamaa oikeutta saada asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.  

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan asiassa ei ollut toimittu riittävän huolellisesti asioiden kirjaamisessa ja asiakirjan käsittelyssä, kun sopimusluonnosta ei ollut tallennettu viranomaisen asiakirjaksi eikä sitä tämän vuoksi voitu luovuttaa kantelijalle.