Hyppää sisältöön

Sosiaalitoimen olisi tullut toimia huolellisesti ja viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/502/1/2017
Antopäivä: 14.3.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kunnan sosiaalitoimen huomiota hallintolain säännöksiin neuvonnan antamisesta, asioiden viivytyksettömästä käsittelystä ja huolellisuudesta virkatehtävien hoidossa.

Kantelija oli yrittänyt järjestää edustamansa alaikäisen turvapaikanhakijan yksityistä sijoitusta luokseen. Turvapaikanhakijan yksityinen sijoitus kantelijan luokse edellytti uuden edustajan määräämistä tälle, ja kunnan sosiaalitoimi oli neuvonut kantelijaa tekemään käräjäoikeudelle hakemuksen uuden edustajan määräämiseksi. Kuitenkin kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaan lapsen oleskelukunnan sosiaalitoimen tulee tehdä kyseinen hakemus.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kantelijalle annettu neuvonta vaikutti olleen virheellistä tai vähintäänkin epätäsmällistä. Sosiaalitoimessa ei siten ollut menetelty hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla ja riittävän huolellisesti. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi hyvään hallintoon kuuluvan, että viranomaisen antamat tiedot ovat oikeita ja ohjeet selkeitä ja täsmällisiä. Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti eli muun muassa huolellisesti.

Kantelussa arvosteltiin myös yksityisen sijoituksen prosessin pitkää, lähes vuoden kestoa. Edustajan määräämisen viivästymiseen oli vaikuttanut kantelijalle annetun virheellisen tai epätäsmällisen ohjauksen lisäksi ilmeisesti myös sosiaalityöntekijän vaihtuminen ja siitä johtuneet katkokset tiedonkulussa. Turvapaikanhakijan palvelutarpeen arvioinnin päättymistä koskevan päätöksen toimittaminen oli viivästynyt useita kuukausia.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kunnan sosiaalitoimi ei ollut menetellyt yksityisen sijoituksen selvitysprosessissa ja asian etenemisestä tiedottamisessa kaikilta osin hallintolain edellyttämällä tavalla. Asiassa ei ollut toimittu myöskään virkatehtävien hoidon edellyttämällä huolellisuudella.