Hyppää sisältöön

Sosiaalisen luototuksen uudistamisesta

Diaarinumero: OKV/1588/21/2022
Antopäivä: 9.6.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon sosiaalisen luototuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta. Esitysluonnoksessa ehdotetaan sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (1133/2002) muuttamista muun ohella siten, että sosiaalisen luototuksen järjestämisestä tulisi hyvinvointialueen lakisääteinen tehtävä. Voimassa olevan lain mukaan sosiaalinen luototus on kunnan vapaaehtoinen tehtävä.

Oikeuskansleri tarkasteli lausunnossaan muun ohella lakiin lisättäväksi ehdotettuja uusia säännöksiä vapaakuukausien ja maksuvapautuksen myöntämisestä luotonsaajalle tämän hakemuksesta. Oikeuskansleri totesi, että esitysluonnoksesta ei selväsanaisesti käy ilmi, onko mainittuihin hakemuksiin annettava hallintopäätös. Esitysluonnoksen säätämisjärjestysperusteluissa ei ole myöskään arvioitu mainittuja säännösehdotuksia perustuslain oikeusturvaa koskevan säännöksen näkökulmasta. Oikeuskansleri totesi, että muutenkaan esitysluonnoksesta ei käy ilmi, mistä kaikesta on ajateltu tehtävän hallintopäätöksiä sosiaalisen luoton hakuprosessin ja edelleen myönnetyn sosiaalisen luoton ”elinkaaren” eri vaiheissa. 

Oikeuskansleri totesi, että esitysluonnoksessa ei ole myöskään täsmennetty oikeusperustaa, jonka nojalla sosiaalisen luoton luotonsaajalta voitaisiin perusteluissa esitetyllä tavalla edellyttää positiiviseen luottotietorekisteriin tehtävää omaehtoista luottotietomerkintää lisävelkaantumisen estämiseksi. Merkinnän edellyttämistä ei ole myöskään arvioitu esitysluonnoksen säätämisjärjestysperusteluissa yksilön itsemääräämisoikeuden kannalta.