Hyppää sisältöön

Sosiaalihuoltoa koskevien kanteluiden pitkät käsittelyajat aluehallintovirastossa

Diaarinumero: OKV/68/70/2020
Antopäivä: 22.6.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri muistutti ratkaisussaan aluehallintovirastoa viivytyksettömän käsittelyn tärkeydestä sosiaalihuollon valvonnassa. Sosiaalihuoltoa koskevien kanteluiden pitkät käsittelyajat aluehallintovirastossa tulivat esiin apulaisoikeuskanslerin tekemällä laillisuusvalvontakäynnillä.

Vuonna 2017 aluehallintovirastoon tehtyjen kanteluiden määrä kasvoi huomattavasti aiempiin vuosiin verrattuna, ja tämä johti käsittelyaikojen pidentymiseen. Aluehallintoviraston selvityksen mukaan virastolla oli kesäkuussa 2019 käsiteltävänään 50 yli 18 kuukautta vanhaa sosiaalihuollon kantelua. Näistä kanteluista 8 asian käsittely oli kestänyt yli kaksi vuotta. Kyseisten kanteluiden käsittelyaika on ylittänyt selvästi keskimääräiseksi enimmäiskäsittelyajaksi asetetun tavoitteen ja käsittelyajat olivat kantelijoiden näkökulmasta olleet kohtuuttoman pitkät. Apulaisoikeuskanslerin mukaan sosiaalihuollossa on kysymys heikoimmassa asemassa olevien ihmisten perimmäisistä ja ihmisarvoisen elämän kannalta perustavanlaatuisista oikeuksista.

Aluehallintovirasto oli vuodesta 2017 alkaen ryhtynyt toimenpiteisiin käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Selvityksen mukaan se oli muun muassa rekrytoimassa lisää henkilökuntaa sosiaalihuollon yksikköön. Lisäksi vireillä oli esitys lisähenkilöstön saamiseksi. Lähtökohtaisesti laillisuusvalvonnassa ei ole pidetty asioiden viipymiselle hyväksyttävänä syynä resurssien vähäisyyttä, vaan on katsottu, että viranomaisen tulee tehokkaalla työnjohdolla, töiden organisoinnilla ja toimintatapojen kehittämisellä sekä muilla käytettävissä olevilla työnkulkua parantavilla keinoilla vaikuttaa käsittelyaikojen pitämiseen kohtuullisena.

Apulaisoikeuskansleri päätti jatkaa asian seuraamista ja pyysi aluehallintovirastoa toimittamaan 13.11.2020 mennessä tiedot sosiaalihuollon kanteluiden keskimääräisistä käsittelyajoista ajalta 1.1.-31.10.2020 sekä 1.11.2020 vireillä olevista yli 18 kuukautta vanhoista sosiaalihuollon kanteluista. Lisäksi hän pyysi antamaan selvityksen mahdollisten yli 18 kuukautta vireillä olleiden kanteluasioiden käsittelystä ja niiden viipymisen syistä samoin kuin selvityksessä esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksista käsittelyaikoihin ja mahdollisista muista toimenpiteistä käsittelyaikojen pitämiseksi kohtuullisina.

Tämän lisäksi apulaisoikeuskansleri pyysi aluehallintovirastoa kertomaan selvityksessään covid-19-epidemian vaikutuksista sosiaalihuollon kantelutilanteeseen ja valvontatoimintaan.