Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriön menettely lainvalmistelussa

Diaarinumero: OKV/2232/10/2022 OKV/2233/10/2022 OKV/2237/10/2022 OKV/2239/10/2022 OKV/2298/10/2022 OKV/2333/10/2022
Antopäivä: 11.10.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ei toimenpidettä

Kantelijat arvostelivat sosiaali- ja terveysministeriötä säädösvalmisteluohjeiden vastaisesta lainvalmistelusta. Kanteluiden kohteena oli eduskunnalle kesäkuussa 2022 annettu hallituksen esitys laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Oikeuskanslerin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen toimintaan. Kuuleminen parantaa luottamusta demokraattiseen päätöksentekoon ja edistää kansalais- ja poliittisten oikeuksien toteutumista. Avoimuus ja avoin ja kattava tiedottaminen valmistelussa olevista asioista ovat keskeisiä, jotta sidosryhmien kuuleminen voisi aidosti toteutua.

Oikeuskansleri totesi, että kirjallisten lausuntojen pyytäminen on säädösvalmistelun kuulemisohjeen mukaan pääsääntö hyvän lainvalmistelukäytännön noudattamisessa. Ministeriöillä on harkintavaltaa perustuslaissa turvattujen osallistumisoikeuksien toteuttamisessa. Lausuntokierroksen ja siitä tiedottamisen laajuutta puntaroitaessa tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti valita laajempaan tiedottamiseen ja lausuntokierrokseen johtava vaihtoehto. 

Oikeuskansleri toi vastauksessaan myös esille, että Lainsäädännön arviointineuvoston tehtävänä on toteuttaa riippumatonta ja itsenäistä lainsäädännön vaikutusarviointien arviointia. Ennakollisessa laillisuusvalvonnassa ei voida arvioida sisällöllisesti vaikutusten arvioinnin laatua.