Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädäntö

Diaarinumero: OKV/11/20/2017
Antopäivä: 20.3.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Apulaisoikeuskansleri antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta koskevaksi lainsäädännöksi.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan luonnoksessa yksilöidyt vielä avoinna olevat kohdat vaikuttivat kokonaisuuden kannalta keskeisiltä. Se, että ratkaisuehdotuksia tällaisiin keskeisiin kysymyksiin valmisteltiin vielä lausuntokierroksen aikana, oli hänen mukaansa ongelmallista valmistelun avoimuuden kannalta. Lakiluonnoksesta ei ilmeisesti ole tarkoitus pyytää uudelleen lausuntoja ennen hallituksen esityksen antamista eduskunnalle. Apulaisoikeuskansleri piti kyseenalaisena, oliko lausunnonantajille annettu riittävästi tietoa kannanottojen muodostamista varten.

Valinnanvapauslainsäädäntö liittyy kiinteästi jo aikaisemmin eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistamisesta (HE 15/2017 vp). Näiden kahden asian samanaikainen käsittely eduskunnassa näytti apulaisoikeuskanslerin mukaan jäävän lyhyeksi. Tämä voi johtaa siihen, että perustuslaissa säädetty eduskunnan tietojensaantioikeus ei toteudu riittävällä tavalla.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti huomiota myös siihen, että valinnanvapauslainsäädännön valtiosääntöoikeudellinen arviointi oli lausunnoilla olevassa luonnoksessa vielä alustava. Hän totesi, että valmiissa hallituksen esityksessä on esitettävä valtiosääntöoikeudellisesti perustellut vastaukset avoinna oleviin kysymyksiin ja johtopäätökset esityksen suhteesta perustuslakiin. Apulaisoikeuskansleri piti myös suotavana, että hallituksen esitys toimitettaisiin oikeuskanslerinvirastoon ennakollista tarkastusta varten hyvissä ajoin ennen sen esittelyä valtioneuvoston yleisistunnossa.