Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittely

Diaarinumero: OKV/225/21/2022
Antopäivä: 4.3.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri kiinnitti lausunnossaan huomiota useisiin hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluita koskeviin seikkoihin.

Oikeuskanslerin mukaan esityksen säätämisjärjestysperusteluissa käsiteltyä henkilötietojen suojaa tulisi täydentää. Siinä tulisi tuoda vahvemmin esille perustuslain henkilökohtaista vapautta koskevan perusoikeuden ja siihen liittyvän tiedollisen itsemääräämisoikeuden sisältö sekä arvioida niiden toteutumista suhteessa esitykseen. Esityksessä ehdotettiin lasten tiedollista itsemääräämisoikeutta joissain määrin rajoitetummaksi kuin aikuisten. Tästä johtuen oikeuskansleri totesi, että säätämisjärjestysperusteluissa olisi syytä arvioida esitys lasten erityisen aseman ja heidän tiedollisen itsemääräämisoikeutensa toteutumisen näkökulmasta.

Oikeuskanslerin mukaan esityksen säännöskohtaisissa perusteluissa ja säätämisjärjestysperusteluissa olisi tarpeen arvioida riittävän kattavasti ja seikkaperäisesti säännösten suhde Euroopan unionin tietosuoja-asetukseen ja sen sallimaan kansalliseen liikkumavaraan.

Esityksen perustuslainmukaisuus olisi arvioitava myös oikeutta sosiaaliturvaan koskevan perusoikeuden kannalta. Oikeuskanslerin mukaan esityksessä olisi myös todettava perustuslain julkisen hallintotehtävän muulle kuin viranomaiselle antamista koskevan säännöksen soveltaminen ja sen asettamien vaatimusten täyttyminen. Esityksessä tulisi lisäksi käsitellä lakiesityksen sisältämien asetuksen- ja määräystenantovaltuuksien perustuslainmukaisuus.