Hyppää sisältöön

Siviilikriisinhallintalain asiantuntijarekisteri

Diaarinumero: OKV/27/20/2018
Antopäivä: 4.6.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä, jossa esitettiin muutettavaksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annettua lakia (siviilikriisinhallintalaki). Esityksen mukaan lakia muutettaisiin muun muassa vastaamaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä.

Laissa säädettävään asiantuntijarekisteriin saisi esityksen mukaan tallentaa terveyttä koskevia tietoja, joiden käsittely on tietosuoja-asetuksen mukaan kielletty eräin poikkeuksin. Oikeuskansleri totesi, että esityksestä ei ilmennyt, mistä kyseiset tiedot kerättäisiin tai mikä olisi niiden keräämisen peruste. Oikeuskansleri viittasi perustuslakivaliokunnan tietosuojalakia koskevasta hallituksen esityksestä antamaan lausuntoon (PeVL 14/2018 vp) ja totesi, että siviilikriisinhallintalaissa tulisi säätää siitä, mihin arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu. Lisäksi oikeuskansleri katsoi, että esityksen säätämisjärjestysperusteluissa olisi syytä käsitellä perustuslaissa säädettyä yksityisyyden suojaa suhteessa asiantuntijarekisteriin kerättäviin tietoihin ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan edellä mainitussa lausunnossa arkaluonteisten tietojen käsittelystä esitetyt seikat.