Hyppää sisältöön

Selvitysluonnos datanhallinta-asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta

Diaarinumero: OKV/345/21/2023
Antopäivä: 31.3.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri piti liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän selvitysluonnoksesta datanhallinta-asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta antamassaan lausunnossa tärkeänä, datanhallinta-asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä asetuksen teknisesti edellyttämän täytäntöönpanosääntelyn ohella riittävän laajasti ja huolellisesti arvioidaan, miten datanhallinta-asetuksen taustalla olevat unionin oikeuden datapolitiikan yleiset oikeudelliset tavoitteet sekä unionin eri säädöksiin ja osaksi Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön perustuva datan vapaan liikkuvuuden ja datan siirrettävyyden periaatteet toteutuisivat mahdollisimman hyvin samalla kun immateriaalioikeuksien ja liikesalaisuuksien suojasta, kyber- ja tietoturvallisuudesta sekä tietosuojasta huolehditaan. Oikeuskansleri kiinnitti huomiota myös tarpeeseen kiinnittää datanhallinta-asetuksen toimeenpanossa aivan erityistä huomiota sääntelyn kokonaisuuden ymmärrettävyyteen ja selkeyteen.

Yleisenä huomiona oikeuskansleri totesi edelleen, että datanhallinta-asetus oli tulossa voimaan lyhyen ajan kuluessa ja sen voimaantulo edellyttää lainsäädäntötoimia. Oikeuskansleri piti välttämättömänä, että lainvalmistelu esimerkiksi asetuksen 8 artiklan tarkoittaman keskitetyn tietopisteen, 12 artiklan tarkoittaman datan välityspalvelun suhteen toimivaltaisen viranomaisen ja 23 artiklan tarkoittaman data-altruismin rekisteröinnin suhteen toimivaltaisen viranomaisen järjestämiseksi aloitetaan viipymättä.