Hyppää sisältöön

Selvityksen antaminen oikeuskanslerille

Diaarinumero: OKV/582/1/2010
Antopäivä: 9.9.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisten menettelyä koskevan kantelun johdosta pyydetyt selvitykset antoi kunnan rakennustarkastaja ja johtava rakennustarkastaja. Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että kantelun tutkimisen ja yleensäkin viranomaistoiminnan puolueettomuuden ja neutraaliuden vaatimukset yleensä edellyttävät, että selvityksen tai lausunnon viranhaltijan menettelyn lainmukaisuuden arvioimiseksi antaa, asianosaisia kuultuaan, kunnan hallinto- tai johtosäänöistä riippuen monijäseninen toimielin, esimerkiksi lautakunta tai kunnanhallitus. Tässä tapauksessa apulaisoikeuskansleri katsoi kuitenkin asian tulleen riittävän tarkasti selvitetyksi, eikä hän sen vuoksi ryhtynyt enää erikseen pyytämään lausuntoa asianomaiselta toimielimeltä. Kunnanhallitukselle ja rakennus- ja ympäristölautakunnalle lähetettiin jäljennös ratkaisusta tiedoksi ja vastaisuudessa huomioon otettavaksi.