Hyppää sisältöön

Salassa pidettävien henkilötietojen paljastuminen diaari- ja ratkaisutietoja yhdisteltäessä

Diaarinumero: OKV/1146/10/2022 OKV/2979/10/2022
Antopäivä: 20.7.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Oikeuskanslerin ratkaisun mukaan tuomioiden ja muiden oikeudenkäyttöratkaisujen perusteluissa ja diaarijulkisuudessa tulee ottaa huomioon tietosuoja-asetuksen henkilön välillistä tunnistamista, tietosuojaperiaatteita sekä oletusarvoista ja sisäänrakennettua tietosuojaa koskevista artikloista johtuvat vaatimukset suoraan sovellettavana lakisääteisenä velvoitteena. Oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan vastainen henkilötietojen käsittely voi ratkaisun mukaan johtaa siihen, että tietyissä asiaryhmissä oikeussuojan hakemiselle muodostuu tosiasiallisia esteitä.

Oikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä on käsitelty tietoja ja asiakirjoja julkistamalla tapahtuvaa epäsuoraa henkilön tunnistamista. Diaarijulkisuus ja diaariryhmät olisi oikeuskanslerin näkemyksen mukaan muodostettava siten, että tietoja yhdistelemällä ei aiheudu unionin oikeuden vastaista henkilötietojen käsittelyä. Samoin tietosuoja-asetuksen 25 artiklan oletusarvoisesta ja sisäänrakennetusta tietosuojasta voi tulkita unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa edellyttävän, että perustelut lainkäytössä kirjoitetaan siten, etteivät ne ilman välttämättömiä, laissa säädettyjä syitä johda kohtuullisella todennäköisyydellä henkilötietojen paljastumiseen tietoja yhdistelemällä ja epäsuorasti päättelemällä.

Oikeuskansleri antoi ratkaisun kanteluun, jonka mukaan Helsingin hallinto-oikeus oli luovuttanut valittajan nimen asiassa, jossa pseudonymisoitu ratkaisu oli julkaistu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan verkkosivuilla. Lautakunnan julkaisemassa ratkaisussa kerrotut terveystiedot yhdistyivät näin tiettyyn henkilöön. 

Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan hallinto-oikeuksissa olisi tietosuoja-asetuksesta johtuvien vaatimusten huomioon ottamiseksi ja samalla kantelusta ilmenevän kaltaisten tilanteiden ehkäisemiseksi hyvä arvioida tarkemmin tuomioiden perustelujen kirjoittamistapaa sekä sitä, mitä asiaryhmiä pidetään lähtökohtaisesti diaarijulkisina. Oikeuskansleri totesi, että myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan olisi tietosuoja-asetuksesta johtuvien vaatimusten huomioon ottamiseksi hyvä arvioida ratkaisujensa perusteluiden kirjoittamistapaa.

Oikeuskansleri lähetti päätöksensä Tuomioistuinviraston tietoon huomioon otettavaksi tuomioistuinten tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien yleisessä kehittämisessä. Lisäksi hän lähetti päätöksensä oikeusministeriön tietoon hyödynnettäväksi oikeudenkäynnin julkisuutta ja yleisen julkisuutta koskevan lainsäädännön kehittämisessä, jotta julkisuuslainsäädäntö muodostaisi tietosuoja-asetuksen 86 artiklan tarkoittamalla tavalla riittävän sekä selkeän ja ymmärrettävän perustan henkilötietojen suojan ja julkisuusperiaatteen tasapainoiselle yhteensovittamiselle.