Hyppää sisältöön

Sairauspäivärahahakemuksen käsittelyaika Kansaneläkelaitoksessa

Diaarinumero: OKV/1346/1/2013
Antopäivä: 7.10.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija katsoi sairauspäivärahahakemuksensa käsittelyn Kelassa viivästyneen. Hän katsoi menettäneensä päätöksen viipymisen vuoksi ansiosidonnaisen päivärahan lähes kahden kuukauden ajalta.

Kelan selvityksen mukaan sairauspäivärahahakemuksen läpimenoaikatavoite vuonna 2013 oli 21 päivää. Kela teki päätöksen kantelijalle maksettavasta sairauspäivärahasta 67 päivän kuluttua hakemuksen vireilletulosta. Asian ratkaisemiseen kulunut aika ylitti selvästi ja moninkertaisesti käsittelyaikatavoitteen, eikä kokonaiskäsittelyaikaa voitu asian laatu ja sen merkitys huomioon ottaen pitää kohtuullisena. Käsittelyn viivästymisen vuoksi myös päätökseen sisältynyt jatkotoimenpiteitä koskeva ohjaus viivästyi, mikä vaikutti osaltaan työnhakijaksi ilmoittautumisen ajankohtaan ja sitä kautta ansiopäivärahan saamatta jäämiseen. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota sairauspäivärahahakemusten viivytyksettömään käsittelyyn.

Koska kantelija oli useamman kerran eri vaiheessa saanut neuvontaa tilanteeseensa ja työnhakijaksi ilmoittautumiseen liittyen, Kela ei menetellyt lainvastaisesti antamansa neuvonnan osalta. Apulaisoikeuskansleri katsoi kuitenkin, että kantelijalle annettu neuvonta olisi asian monitahoisuuden vuoksi ollut mahdollista toteuttaa paremmin esimerkiksi Kelan selvityksessään esittämällä tavalla ohjaamalla asia jo aikaisemmassa vaiheessa kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun.