Hyppää sisältöön

Ruokaviraston maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus

Diaarinumero: OKV/432/10/2023
Antopäivä: 28.9.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri saattoi maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston tietoon käsityksensä valtion maksuperustelain noudattamisesta. Toimivaltaisten viranomaisten tulee toiminnassaan noudattaa maksuperustelain ja sen nojalla annettavien asetusten säännöksiä.

Kantelussa oli kyse Ruokaviraston maksullisia suoritteita koskevasta maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta. Kantelijat katsoivat, että suoritteiden hinnoittelu on omakustannusarvon vastaista ainakin lihantarkastuksen osalta, minkä lisäksi kaikista liiketaloudellisin perustein hinnoitelluista suoritteista ei peritä kustannusvastaavaa hintaa. Kantelussa todetaan, että Ruokaviraston toiminta on ollut alijäämäistä pitkään ja, että maa- ja metsätalousministeriö ei ole reagoinut viraston esityksiin hintojen korottamisesta.

Oikeuskansleri totesi, että maa- ja metsätalousministeriön selvityksestä ilmenevä huoli maatalouden kannattavuudesta ja huoltovarmuuden säilymisestä Suomessa on erittäin perusteltu ja tavoite tukea alkutuotantoa yleisen edun mukainen. Tästä huolimatta toimivaltaisten viranomaisten tulee toiminnassaan noudattaa maksuperustelain ja sen nojalla annettavien asetusten säännöksiä.

Oikeuskanslerin mukaan ainakin isojen teurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastusta ja valvontaa koskeva maksuryhmä on hinnoiteltu kustannusvastaavuuden alittaen ilman, että sääntely olisi perusteltavissa maksuperustelain poikkeussääntöjen tai Euroopan unionin valvonta-asetuksen nojalla. Oikeuskansleri piti tärkeänä, että maa- ja metsätalousministeriö ryhtyy toimiin maksuperustelain noudattamiseksi mahdollisimman pian ja viimeistään vuoden 2024 alussa voimaan tulevan uuden maksuasetuksen valmistelun yhteydessä. 

Oikeuskanslerin mukaan myös osa maksuasetuksessa säädetyistä liiketaloudellisista suoritteista on alihinnoiteltuja. Vaikka viranomaisella on hinnoittelussa harkintavaltaa ja liiketaloudelliset eläintautien laboratoriotutkimukset on hinnoiteltu alle omakustannusarvon valtion talousarviosta myönnetyn hintatuen vuoksi, maksullinen toiminta tulisi hoitaa kokonaisuudessaan kannattavuusvaatimuksen mukaisesti. Oikeuskansleri piti tärkeänä, että Ruokavirasto ryhtyy suunnitelmallisiin toimenpiteisiin liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelemiseksi kannattavuusvaatimuksen edellyttämällä tavalla. 

Oikeuskansleri totesi myös, että maksun määräämiselle perittäväksi omakustannusarvoa alempana on maksuasetuksessa tarkoitetuissa tilanteissa (eläinten rekisteröinnit, pienteurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastus- ja valvontamaksut) olemassa terveyden suojelemiseen liittyvä perusteltu syy tai Euroopan unionin valvonta-asetukseen pohjautuva oikeusperusta. Maksuperustelain noudattamisen varmistamiseksi olisi kuitenkin toivottavaa, että maa- ja metsätalousministeriö hankkisi tuoreita vertailutietoja pienteurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastus- ja valvontamaksujen suhteesta Euroopan unionin valvonta-asetuksessa säädettyihin vähimmäismaksuihin.