Hyppää sisältöön

Rintamaveteraanin kuntoutushakemukseen annettava päätös

Diaarinumero: OKV/759/1/2012
Antopäivä: 23.2.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Rintamaveteraanin haettua laitoskuntoutukseen asiasta kaupungin terveyslautakunnan valtuuttamana päättävä kuntoutusyksikön ylilääkäri oli kirjeellään palauttanut hakemuksen todeten, että Valtiokonttorin ohjeiden mukaan laitos- ja avokuntoutusta voitiin myöntää vuorovuosin. Kirjeessä veteraania oli ohjattu hakemaan avokuntoutusta.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun selvityksen mukaan lääkärin kuntoutuksesta tekemä päätös on hakemuksen vireilläolon päättävä hoitopäätös.

Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että hoitopäätös on hallinnollinen ratkaisu, johon on sovellettava kunnallisiin viranomaisiin sovellettavassa hallintolaissa (434/2003) säädettyä menettelyä. Hallintolain 43, 44 ja 45 §:n mukaan viranomaiselle tehtyyn hakemukseen on annettava kirjallinen, perusteltu päätös. Lain 46 ja 47 §:n mukaan päätökseen on liitettävä valitusosoitus tai oikausvaatimusohjeet. Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/88) 13 § 2 momentin mukaan kuntoutuksen saamisesta päättävän viranhaltijan on saatettava tekemänsä päätös asianomaisen toimielimen ratkaistavaksi, mikäli päätökseen tyytymätön sitä 14 päivän kuluessa tiedon saatuaan vaatii.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että perustuslain 2 § 3 momentin mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Kuntoutusyksikön ylilääkäri ei ollut menetellyt häntä velvoittavien lakien mukaisesti kun ei ollut antanut laitoskuntoutushakemukseen kirjallista perusteltua päätöstä oikaisuvaatimusohjeineen.