Hyppää sisältöön

Rikosrekisteritietojen huomioon ottaminen rangaistusta määrättäessä

Diaarinumero: OKV/6/21/2011
Antopäivä: 21.1.2013
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Käräjätuomari ei ollut kirjallisessa menettelyssä käsitellyissä rikosasioissa ottanut rangaistusta määrätessään rangaistuksen koventamisperusteena huomioon rikosrekisteristä ilmenevää vastaajan aiempaa rikollisuutta. Syyttäjät olivat haastehakemuksissa esittäneet rangaistuksen koventamista koskevat vaatimukset yksilöimättä kuitenkaan vaatimuksen perusteena olleita rikoksia. Käräjätuomari perusteli mainittua menettelyään sillä, että rangaistuksen koventamisen perusteet eivät ilmenneet laillisesta oikeudenkäyntiaineistosta ja että rikosrekisteritietojen hankkiminen ja huomioon ottaminen viran puolesta olisi Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaista.

Oikeuskansleri totesi päätöksessään, että oikeusturvan kannalta rangaistuksen määräämisessä korostuu vaatimus vastaajien yhdenmukaisesta kohtelusta eli rangaistuskäytännön yhtenäisyydestä. Tuomari määrää rangaistuksen viran puolesta. Tehtävään kuuluu oikeuskanslerin näkemyksen mukaan myös tuomittavan rikosrekisteritietojen tarkistaminen. Oikeuskansleri piti asianmukaisena, että tuomari tarvittaessa mieluummin turvautuisi käytettävissään oleviin prosessinjohdollisiin keinoihin seuraamuskeskustelun käymiseksi kuin päätyisi sellaiseen prosessuaaliseen ratkaisuun, joka on omiaan johtamaan yleisestä rangaistuskäytännöstä poikkeaviin seuraamusratkaisuihin.

Käräjätuomari ei ollut pääkäsittelyssä käsitellyissä asioissa pyytänyt syyttäjää toistamaan sellaista syyttäjän mainitsemaa vastaajalle aiemmin tuomittua rangaistusta koskevaa tietoa, jota käräjätuomari ei ollut kuullut tai ennättänyt kirjoittaa muistiin, vaan oli ilmoittanut asian vasta tuomion julistaessaan. Oikeuskansleri piti asianmukaisena, että tuomari prosessinjohdon keinoin ottaisi kyseisenlaisen asian puheeksi pääkäsittelyssä.

Oikeuskansleri saattoi päätöksessään esittämänsä näkemykset käräjätuomarin tietoon. Hän lähetti lisäksi päätöksensä tiedoksi valtakunnansyyttäjälle siinä tarkoituksessa, että valtakunnansyyttäjä arvioisi, olisiko aiheellista ohjata syyttäjiä yksilöidymmin perustelemaan rangaistuksen koventamista koskevaa vaatimusta kirjallisessa menettelyssä käsiteltävän asian haastehakemuksessa. Oikeuskansleri totesi, että se parantaisi vastaajan edellytyksiä ottaa kantaa syyttäjän esittämään rangaistusvaatimukseen.