Hyppää sisältöön

Rikosprosessin sujuvoittaminen

Diaarinumero: OKV/880/21/2023
Antopäivä: 30.8.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Apulaisoikeuskansleri antoi oikeusministeriölle lausuntonsa rikosprosessin sujuvoittamista koskevasta työryhmän mietinnöstä.

Apulaisoikeuskansleri esitti näkemyksiään esitutkintaprosessia koskevista työryhmän kehittämisehdotuksista, jotka koskivat esitutkinnan aloittamista edeltäviä toimenpiteitä, esitutkintatoimenpiteiden suhteuttamista sekä oikeuksien ja velvollisuuksien ilmoittamista kuultavalle. Hän totesi muun ohella, että alustavien selvittelytoimien ja varsinaisten esitutkintatoimenpiteiden välistä suhdetta olisi syytä säännöksissä selkeyttää. Esitutkintaviranomaisille tulisi olla selvää, mitkä intressit tulisi ottaa huomioon arvioitaessa alustavien selvittelyjen laajuutta ja ylipäätään tarpeellisuutta niin asian selvittämisen kuin asianosaisten oikeusturvan kannalta.

Apulaisoikeuskansleri arvioi myös digitalisaatiota ja sähköisiä menetelmiä koskevia työryhmän kehittämisehdotuksia. Rikosprosessin järkevöittämisen ja nykyaikaistamisen kannalta on oleellista hyödyntää digitalisaation ja sähköisten menetelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Esimerkiksi ns. AIPA-järjestelmään olisi syytä lisätä sellaisia työtä helpottavia toiminnallisuuksia, jotka osaltaan ennaltaehkäisisivät tuomitsemistoiminnassa tapahtuvia inhimillisiä virheitä ja tehostaisivat työskentelyä.

Apulaisoikeuskansleri toi lisäksi esille oikeudenhoidon resurssien riittävyyden merkityksen rikosprosessin sujuvuuden ja kokonaiskäsittelyaikojen lyhentämisen kannalta. Olennaista rikosprosessin viranomaistoimijoiden resurssien kannalta on, että rikosprosessiketjun resurssien riittävyys arvioidaan ja turvataan kokonaisuutena ja koko ketjun toimintakyky huomioiden.