Hyppää sisältöön

Rikoslain muuttaminen maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä

Diaarinumero: OKV/18/20/2018
Antopäivä: 3.4.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, jolla tehtäisiin muutoksia rikoslakiin maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vuoksi. Hän kiinnitti huomiota siihen, että rikosoikeudellisen virkavastuun soveltamisala oli mahdollisesti muodostumassa epäjohdonmukaiseksi siten, että julkisyhteisön työntekijän rikosoikeudellinen virkavastuu olisi joissakin tilanteissa rajatumpi kuin vastaavanlaista tehtävää suorittavan yksityisen palveluntarjoajan työntekijän vastuu.

Hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sisältää säännöksen yksityisten palveluntuottajien palveluksessa olevien henkilöiden rikosoikeudellisesta virkavastuusta palveluja annettaessa. Sen mukaan mainittuihin henkilöihin sovellettaisiin rikoslain 40 luvun rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä heidän suorittaessaan kyseisessä laissa tarkoitettuja tehtäviä. Heihin sovellettaisiin siten muun ohella virkavelvollisuuden rikkomista koskevia rangaistussäännöksiä. Toisaalta esimerkiksi maakunnan palveluksessa oleviin työntekijöihin, jotka eivät ole maakuntaan virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa, sovellettaisiin rikoslain 40 luvun sääntelyä vain rajoitetusti, mikäli kyse ei ole julkisen vallan käyttämisestä. Tällöin mainittu virkavelvollisuuden rikkomista koskeva sääntely ei tulisi sovellettavaksi silloinkaan, kun kyse olisi ns. valinnanvapauslaissa tarkoitettujen tehtävien suorittamisesta.