Hyppää sisältöön

Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa

Diaarinumero: OKV/10/50/2013
Antopäivä: 20.5.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitokselle 22.5.2013 tekemällä tarkastuskäynnillä kävi ilmi, että eräiden rikosasioiden syyteoikeus oli vanhentunut esitutkinnan aikana. Asia erotettiin apulaisoikeuskanslerin omana aloitteena tutkittavaksi. Poliisihallitukselta pyydettiin asiassa selvitys ja lausunto.

Tarkastuksella tehtyjen havaintojen ja Poliisihallituksen toimittaman selvityksen perusteella kuudessa rikosasiassa syyteoikeus tutkittavina olleissa rikoksissa oli ilman hyväksyttävää syytä vanhentunut esitutkinnan aikana.

Lisäksi kolmessa asiassa asian käsittely oli tosiasiallisesti päättynyt vähäisyysperusteella ja/tai poliisimiehen antamaan suulliseen huomautukseen, mutta asiat näkyivät edelleen avoimina poliisin asianhallintajärjestelmässä.

Kahdessa tutkittavana olleessa asiassa syyteoikeus oli vanhentunut, koska asianosaisia ei etsintäkuulutuksista huolimatta tavoitettu. Myös nämä asiat näkyivät avoimina poliisilaitoksen asianhallintajärjestelmässä.

Kolmessatoista asiassa esitutkinta oli tosiasiallisesti päättynyt esimerkiksi rangaistusvaatimuksen tiedoksiantoon tai asian siirtämiseen syyttäjäviranomaiselle, mutta asianhallintajärjestelmässä asiat näkyivät edelleen avoimina.

Kyse oli rikosoikeudellisesti yksinkertaisista asioista, jotka olisivat olleet hoidettavissa joutuisasti. Rikosepäilyt olisi tullut käsitellä ennen niiden vanhentumista. Syyteoikeuden vanheneminen oli johtunut huolimattomuudesta ja valvonnan laiminlyönneistä.

Yksittäisen rikosasian tutkinnanjohtaja vastaa viimekädessä siitä, että juttu käsitellään riittävän joutuisasti ja etenkin siitä, että tutkittavana olevan rikoksen syyteoikeus ei vanhene esitutkinnan viivästymisen vuoksi. Poliisilaitoksen tulee myös järjestää laillisuusvalvontansa puitteissa tehokas seuranta ja esimiesvalvonta siten, että rikokset eivät poliisin laiminlyöntien vuoksi vanhene.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi poliisilaitoksen neljälle poliisimiehelle vastaisen varalle huomautuksen, koska heidän toimiessaan tutkinnanjohtajina tutkittavina olleiden rikosten syyteoikeus vanheni esitutkinnan aikana. Hän kiinnitti lisäksi poliisilaitoksen huomiota siihen, että poliisilaitoksen tulee järjestää riittävän tehokas koulutus, seuranta ja esimiesvalvonta siten, että esitutkinta toimitetaan riittävän joutuisasti ja esitutkinnan vaiheet kirjataan asianhallintajärjestelmään asianmukaisesti.