Hyppää sisältöön

Rehtorin menettely koulukuvausten järjestämisessä

Diaarinumero: OKV/1957/1/2014
Antopäivä: 27.7.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Peruskoulun rehtori oli vuonna 2013 allekirjoittanut koulukuvauksia suorittavan valokuvaamon kanssa sopimuksen, jonka mukaan valokuvaamo maksoi järjestelykorvausta koulun opettajien nimissä olevalle tilille. Opetushallituksen asiasta vuonna 2011 antaman suositun mukaan järjestelykorvauksen perimiseen ei ole erityistä perustetta. Opetuksen järjestäjä eli kaupunki oli vuosina 2010 ja 2011 antanut ohjeen, jonka mukaan vanhempainyhdistysten tuli tehdä kuvaussopimukset. Kaupungin toimintaan kuuluva rahaliikenne oli ohjeistettu ohjattavaksi kaupungin talousjärjestelmässä olevien pankkitilien kautta. Opettajien nimissä olleelle tilille maksetut suoritukset oli vanhempainyhdistyksen suostumuksella käytetty osaksi koulun henkilökunnan virkistykseen.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Saman pykälän 3 momentin mukaan viranhaltija ei saa vaatia, ottaa vastaan tai hyväksyä sellaista taloudellista tai muuta etua, josta säädetään rikoslain 40 luvussa (virkarikokset). Viranhaltijan on myös noudatettava hallintolakia, muun muassa hyvän hallinnon perusteita sekä virkamiehen esteellisyyttä koskevia säännöksiä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi asiassa jääneen epäselväksi, allekirjoittiko rehtori kuvaussopimuksen vanhempainyhdistyksen vai koulun edustajana. Edellä selostettujen säännösten johdosta ja vastuusuhteiden selkeinä pysymisen varmistamiseksi apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi olevan perusteltua, että koulun henkilöstöön kuuluvat eivät toimi koulun ulkopuolisen toimijan edustajana. Jos rehtori taas oli allekirjoittanut sopimuksen koulun edustajana, hän oli toiminut vastoin kaupungin antamia ohjeita.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti rehtorin huomiota velvollisuuteen noudattaa virkatehtävissään niitä koskevia lakeja ja annettuja ohjeita.