Hyppää sisältöön

Rangaistuksen tuomitseminen vanhentuneesta teosta

Diaarinumero: OKV/626/30/2020
Antopäivä: 15.9.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen käräjätuomarille, joka oli käräjäoikeuden puheenjohtajana tuominnut vastaajan rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta teosta. Asia kävi ilmi oikeuskanslerin laissa säädettyihin tehtäviin kuuluvassa rangaistustuomioiden tarkastamisessa. 

Vanhentunut rikos oli yksi käräjäoikeuden asiassa vastaajan syyksi lukemista rikoksista. Asia huomattiin säännönmukaisen muutoksenhaun yhteydessä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, on omiaan heikentämään luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen ja vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Tapauksessa virheestä ei kuitenkaan aiheutunut vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia tai muutakaan vahinkoa, jonka vuoksi tekoa oli apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan pidettävä rikoslain tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista koskevan säännöksen tarkoittamalla tavalla vähäisenä.