Hyppää sisältöön

Rakennusvalvonnan menettely

Diaarinumero: OKV/3070/10/2022
Antopäivä: 4.9.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan huomiota perustuslain jokaiselle turvattuun oikeuteen saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa viranomaisessa.  

Kantelija oli useaan otteeseen pyytänyt kunnan rakennusvalvonnalta toimenpiteitä maanläjityksen poistamiseksi ja rasitetien käyttökelpoiseksi saattamiseen velvoittamiseksi. Kunnan rakennusvalvonta oli mm. antanut kehotuksen ja tehnyt tarkastuksia maanläjityksen osalta, mutta ei ollut vienyt asioita lautakunnan käsiteltäviksi eikä tehnyt valituskelpoisia päätöksiä siitä, ettei katsonut tarpeelliseksi ryhtyä enempiin valvontatoimenpiteisiin.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan selkeästi yksilöidyt ja asianmukaisesti perustellut valvonta- ja toimenpidevaatimukset olisi tullut käsitellä asianomaisessa toimielimessä, jotta kantelijan oikeusturva olisi taattu. Kantelijalla ei ole ollut käytettävissään tehokasta oikeussuojakeinoa ja mahdollisuutta saattaa kysymystä toimenpidekynnyksen ylittymisestä hallintotuomioistuimen arvioitavaksi, kun vaatimuksista ei ole tehty valituskelpoisia hallintopäätöksiä. Kunnan rakennusvalvonta oli siten laiminlyönyt velvoitteensa ratkaista kantelijan vireille panemat asiat perustuslain, hallintolain ja hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla.