Hyppää sisältöön

Rakennuksen purkamislupahakemuksen käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/1881/10/2023
Antopäivä: 1.7.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Seinäjoen kaupungin rakennusvalvonnan ja Seinäjoen museoiden huomiota asioiden viivytyksettömään käsittelyyn.

Kantelijan purkamislupahakemuksen käsittely oli kestänyt kantelun tekohetkellä jo lähes kolme vuotta. Kaupungin selvityksen mukaan pitkä käsittelyaika johtui siitä, ettei Seinäjoen museot ollut toimittanut rakennusvalvonnalle asian ratkaisemiseksi tarvittavaa lausuntoa. Lausunto oli annettu vasta noin 19 kuukauden kuluttua lausuntopyynnön saapumisesta rakennusvalvonnan sitä lopulta tuolloin kiirehdittyä. Rakennusvalvonta ei ollut lausuntopyynnössään asettanut lausunnon antamiselle määräaikaa, vaikka laki olisi sitä edellyttänyt. 

Asiasta saadun selvityksen perusteella ei ollut todettavissa, että rakennusvalvonnan mahdollisesti jo kerrottua ennen, asian ensimmäisten 15 vireilläolokuukauden aikana, lähettämä lausuntopyyntö olisi lausunnonantajalle saapunut. Selvityksestä ei käynyt ilmi myöskään, että lausunnon antamista olisi tuolloin kiirehditty.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että jos toinen viranomainen ei toimita siltä pyydettyä lausuntoa, on viranomaisen yritettävä saada tarvitsemaansa lausuntoa aktiivisemmin kuin rakennusvalvonta oli asiassa toiminut. Seinäjoen museot ei ollut myöskään lausunnonantajana käsittelyt asiaa ilman aiheetonta viivytystä. Viranomaisella on hallintolakiin perustuva velvollisuus asian viivytyksettömään käsittelemiseen siitä riippumatta, onko toinen viranomainen asettanut asian käsittelylle määräaikaa vai ei.