Hyppää sisältöön

Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksien lisääminen

Diaarinumero: OKV/198/21/2024
Antopäivä: 2.2.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen ehdotuksilla on tarkoitus lisätä Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksia tekniseen ja radiotekniseen valvontaan. 

Oikeuskansleri kiinnitti huomiota muun muassa siihen, että esityksessä tulisi tarkasti arvioida ehdotettujen toimivaltuuksien vaikutuksia henkilötietojen suojaan. Erityisesti esityksen perusteluissa tulisi selventää, käsiteltäisiinkö uusien valvontatoimivaltuuksien avulla arkaluonteisia henkilötietoja. Lisäksi oikeuskansleri arvioi, ettei toimivaltuuksien aineellinen ja alueellinen rajaus käynyt tarpeeksi selvästi ilmi. 

Oikeuskansleri katsoi, että hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluihin tulee lisätä maininta perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimisesta, sillä ehdotetuilla toimilla on merkittäviä perusoikeuskytkentöjä sellaisessa yhteydessä, josta ei ole vielä vakiintunutta perustuslakivaliokunnan käytäntöä.