Hyppää sisältöön

Rajavartiolain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/1490/21/2022
Antopäivä: 24.5.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta rajavartiolain muuttamisesta. Esitysluonnoksessa valtioneuvosto voisi muun ohella päättää kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä Suomen rajalla yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan, jos se on välttämätöntä laajamittaisesta maahantulosta tai vieraan valtion vaikutuksesta tapahtuvasta maahantulosta aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi.

Kansallisen ja sisäisen turvallisuuden merkitys on viime vuosina korostunut myös maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Lainsäädännössä säädettyjen menettelyiden tulee tarjota jo etukäteen mahdollisimman toimivat sekä oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti ennustettavalla, ymmärrettävällä ja riittävän tarkkarajaisella ja täsmällisellä tavalla säännellyt toimintavälineet erilaisiin tilanteisiin.

Keskeinen oikeudellinen kysymys liittyy asiassa ennen kaikkea kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisen suhteesta palautuskieltoon ja joukkokarkotuskieltoon sekä oikeuteen hakea turvapaikkaa. Perusoikeuksien turvaamisen ja oikeusvarmuuden kannalta on keskeistä, että säännökset ovat riittävän yksiselitteisiä siinä, milloin ulkomaalainen on saapunut Suomen lainkäyttövallan piiriin siten, että turvapaikkahakemus on otettava käsittelyyn. Oikeuskansleri totesi, että epäselvyyksien välttämiseksi jatkovalmistelussa tulisi pyrkiä täsmentämään sitä, minkälaisissa olosuhteissa viranomaisen on otettava
turvapaikkahakemus vastaan, vaikka hakemukset olisi keskitetty toiseen rajanylityspaikkaan.

Esitysluonnoksessa kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisen edellytyksenä on sen välttämättömyys vakavan uhan torjumiseksi ilman tarkempaa määrittelyä siitä, mihin etuihin vakavan uhan tulee kohdistua. Oikeuskansleri totesi, että jatkovalmistelussa tulisi harkita säännöksen täsmentämistä tarkkarajaisemmaksi ottaen huomioon myös sääntelyn merkityksellisyys perus- ja ihmisoikeuksiin.

Oikeuskansleri piti perusteltuna esitysluonnoksen johtopäätöstä, että esitys saatetaan perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.