Hyppää sisältöön

Rajaturvallisuustilanteesta johtuvat kertausharjoitukset

Diaarinumero: OKV/1272/21/2024
Antopäivä: 21.5.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi puolustusministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä asevelvollisuuslain 32 ja 48 §:n muuttamisesta. Ehdotuksessa säädettäisiin, että asevelvollisuuslaissa säädetyllä nopeutetulla menettelyllä voitaisiin määrätä asevelvollisia kertausharjoitukseen myös rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi.

Oikeuskanslerin mukaan hallituksen esityksen luonnoksessa on tunnistettu ehdotetun sääntelyn vaikutuksia useisiin perusoikeuksiin. Perusoikeuksien rajoituksia on myös arvioitu perustuslakivaliokunnan käytäntöön tukeutuen. Oikeuskansleri yhtyi pääosin perusoikeuksien rajoituksia koskevaan arvioon, mutta katsoi, että hallituksen esitystä on täsmennettävä.

Ehdotettua sääntelyä perustellaan muun muassa sillä, että poikkeuksellisissa ja vakavissa rajaturvallisuuden häiriötilanteissa on välttämätöntä turvata Rajavartiolaitoksen toimintakyky ja resurssit, mihin tarpeeseen ehdotettu sääntely on katsottu ainoaksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi. Perustavanlaatuinen ongelma on kuitenkin se, ettei hallituksen esityksessä tarpeeksi selkeästi määritellä, mitä ovat sellaiset poikkeukselliset ja vakavat häiriötilanteet, joissa poikkeuksellinen kertausharjoitusmenettely on välttämätöntä, mutta jotka eivät sisällä sotilaallista uhkaa. Tämä on merkittävää perusoikeuksien rajoitusten tarkkarajaisuuden kannalta.

Hallituksen esityksessä ei oikeuskanslerin mukaan arvioida muita toteuttamisvaihtoehtoja riittävän perusteellisesti. Hallituksen esityksessä tulee selostaa, olisiko vähemmän perusoikeuksiin puuttuvin keinoin mahdollista saavuttaa niitä tavoitteita, joita lain muutoksella tavoitellaan.  

Oikeuskansleri totesi yhteenvetona, ettei ole valtiosääntöistä estettä säätää siitä, että asevelvollisuuslain 32 §:n 3 momentin määrittelemällä poikkeuksellisella menettelyllä määrättäisiin asevelvollisia kertausharjoitukseen myös rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi. Luonnos herättää kuitenkin kysymyksiä siitä, ovatko siihen sisältyvät perusoikeuksien rajoitukset rajoitusedellytysten mukaisia. Erityisesti rajoitusten välttämättömyys, tarkkarajaisuus ja oikeasuhtaisuus jäävät epäselviksi. Niihin tulee jatkovalmistelussa kiinnittää huomiota.