Hyppää sisältöön

Rahanpesulain muuttaminen I

Diaarinumero: OKV/1301/21/2023
Antopäivä: 23.8.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi valtiovarainministeriölle lausunnon kolmesta erillisestä luonnoksesta hallituksen esityksiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017, rahanpesulaki) ja Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) eräiden pykälien muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2019) muuttamisesta.

Arvioidessaan ensimmäistä esitysluonnosta oikeuskansleri ei pitänyt ehdotettua vanhentumisajan katkaisemista koskevaa säännöstä tyydyttävänä sen enempää valvonnan kohteena olevien ilmoitusvelvollisten oikeusturvan kannalta kuin sanktiovarmuuden ylläpitämiseen tähtäävän valvontaviranomaisten pyrkimyksenkään kannalta. Oikeuskanslerin totesi myös, että taannehtivan lainsäädännön kielto tulee ottaa asianmukaisesti huomioon sekä täydentämällä hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluja että ottamalla kumpaankin lakiehdotukseen nimenomaiset siirtymäsäännökset.

Toisesta esitysluonnoksesta oikeuskansleri totesi, että hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluja on täydennettävä tarkastelemalla ehdotettua säännöstä perustuslain 80 §:n 2 momentissa lainsäädäntövallan viranomaiselle siirtämiselle asetettujen edellytysten kannalta. Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan rahanpesun selvittelykeskukselle voitaneen kuitenkin harkita annettavaksi määräyksenantovalta esimerkiksi ”epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen tekemisen ja ilmoituksen sisällön esittämisen teknisistä vaatimuksista”.

Kolmannesta esitysluonnoksesta oikeuskansleri totesi muun muassa, että esitysluonnoksen perusteluissa mainitusta siirtymäajasta ei tehdä selkoa voimaantuloa koskevassa esitysluonnoksen kohdassa eikä siirtymäaikaa ole otettu huomioon myöskään lakiehdotuksen voimaantulosäännöksessä. Lisäksi oikeuskansleri totesi, että hallituksen esityksen jatkovalmistelussa on kiinnitettävä huomiota sekä säätämisjärjestysperusteluiden että koko hallituksen esityksen selkeyteen, ymmärrettävyyteen ja johdonmukaisuuteen. 

Oikeuskansleri totesi asetusmuutoksille esittelymuistion mukaan varattavasta siirtymäajasta jäävän epäselvyyttä, kun asetusluonnos sisältää vain perusmuotoisen voimaantulosäännöksen. Myös asetusluonnokseen liittyvää esittelymuistiota olisi oikeuskanslerin mielestä syytä selventää eräiltä osin.