Hyppää sisältöön

Rahankeräyslupahakemusten käsittelyn priorisointi

Diaarinumero: OKV/929/70/2022
Antopäivä: 8.2.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskansleri saattoi Poliisihallituksen tietoon näkemyksensä hallintolain ja hyvän hallintotavan mukaisesta menettelystä rahankeräyslupia koskevien asioiden käsittelyssä ja siitä tiedottamisessa. Poliisihallituksen Arpajaishallinto oli ilmoittanut julkisuudessa priorisoivansa sellaisten rahankeräyslupahakemusten käsittelyä, joissa kerättävien varojen käyttötarkoituksena on Ukrainan konfliktitilanteesta kärsivien auttaminen. Apulaisoikeuskansleri otti asian käsiteltäväkseen omana aloitteenaan. 

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että koska priorisoinnilla oli osaltaan toteutettu hallintolaissa säädettyä velvollisuutta järjestää asian käsittely siten, että viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti, eikä muiden rahankeräyslupa-asioiden käsittely ollut priorisoinnin seurauksena todellisuudessa juurikaan viivästynyt verratessa niiden keskimääräisiin käsittelyaikoihin, ei hän pitänyt Poliisihallituksen menettelyä itse priorisoinnissa kokonaisuutena arvostellen moitittavana. 

Apulaisoikeuskansleri totesi, että hyvän hallinnon objektiviteettiä koskevien vaatimusten mukaista ei ole, että Poliisihallitus ryhtyy ilman asianmukaisia perusteita arvioimaan tai vertailemaan rahankeräysluvan myöntämiselle rahankeräyslaissa asetetut edellytykset sinänsä täyttävien rahankeräysten käyttötarkoituksia suhteessa toisiinsa tavalla, joka vaikuttaa mainittujen asioiden saamaan etusijaan niiden käsittelyssä. Vaikka tästä ei asiassa ollutkaan kyse, on muihin keräystarkoituksiin rahankeräyslupaa hakeneiden sekä ulkopuolisten näkökulmasta saattanut oikeutetusti vaikuttaa siltä, että Poliisihallitus olisi tehnyt näin. Tällaisen ulkopuoliselle perustellusti syntyvän mutta virheellisen käsityksen syntyminen tulee välttää asianmukaisella tiedottamisella.