Hyppää sisältöön

Potilastietojen antaminen valvontaviranomaiselle

Diaarinumero: OKV/1404/1/2018
Antopäivä: 18.10.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti aluehallintoviraston ja sairaanhoitopiirin huomiota yksityisyyden turvaamiseen salassa pidettävien tietojen käsittelyssä sovellettaessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeutta koskevaa säännöstä. Hän saattoi lisäksi aluehallintoviraston ja sairaanhoitopiirin tietoon näkemyksensä huolellisuudesta ja tarkkuudesta kanteluasioiden käsittelyssä, kun aluehallintoviraston kanteluratkaisu ja sairaanhoitopiirin kantelun selvittämistä varten antama ratkaisu sisälsivät päivämäärävirheitä.

Aluehallintovirasto oli kantelijan psykiatrian alaan kuuluvan kanteluasian selvittämiseksi pyytänyt sairaanhoitopiiriltä kopiot kantelijaa koskevista potilasasiakirjoista vuodelta 2017. Asiakirjapyyntöä ei ollut rajattu koskemaan psykiatrian erikoisalan potilasasiakirjoja, minkä johdosta sairaanhoitopiiri toimitti aluehallintovirastolle mainitulta ajalta myös kantelijaa koskevat kirurgian alan potilastiedon. Kyseinen tieto oli laissa tarkoitettu salassa pidettävä tieto, joka ei ollut aluehallintoviraston tehtävien hoitamiseksi tarpeellinen. Tiedon tuleminen aluehallintoviraston tietoon loukkasi kantelijan yksityisyyttä. Sen turvaamiseksi aluehallintoviraston olisi sairaanhoitopiirille osoittamassaan selvityspyynnössä, joka sisälsi myös asiakirjapyynnön, tullut yksilöidä asiakirjapyyntönsä tarkemmin.

Sairaanhoitopiirillä ei ollut velvollisuutta eikä oikeutta luovuttaa aluehallintovirastolle muita kuin aluehallintoviraston tehtävän suorittamiseksi tarpeellisia potilastietoja. Edellä mainitun selvityspyynnön perusteella sairaanhoitopiirillä oli tiedossa, että aluehallintovirasto tarvitsi tiedot kantelijan tekemän psykiatrian alaa koskevan kantelun käsittelemiseksi. Aluehallintoviraston edellä mainitusta yksilöintivelvollisuudesta huolimatta sairaanhoitopiirin olisi tullut kantelijan yksityisyyden turvaamiseksi varmistua sitä, että se luovuttaa vain aluehallintoviraston tehtävän suorittamiseksi tarpeelliset tiedot tarkistamalla, mitä tietoja aluehallintovirasto oli tarkoittanut pyytää.