Hyppää sisältöön

Postilaki

Diaarinumero: OKV/3158/21/2021
Antopäivä: 16.12.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon postilain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä. Esityksessä ehdotettiin, että postin yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä keräilystä ja jakelusta siirryttäisiin kolmipäiväiseen keräilyyn ja jakeluun. Samaan aikaan otettaisiin käyttöön määräaikainen sanomalehtijakelun valtionavustus. Esityksessä myös määriteltäisiin Posti Oy:n hoitamat perustuslain mukaiset julkiset hallintotehtävät ja tarkennettaisiin niitä koskevaa sääntelyä.

Oikeuskansleri viittasi lausunnossaan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ja oikeusministeriön esityksestä aiemmin antamiin lausuntoihin ja totesi, että nämä olivat esittäneet perusteluja näkemyksiä ja huomioita liittyen muun muassa julkisten hallintotehtävien määrittelyyn, virkavastuun kohdentamiseen, julkisten hallintotehtävien suhdelegointiin, yleispalveluvelvollisuuden sisältöön, viranomaiskirjeiden tiedoksiantomenettelyyn, viranomaisasiointiin, yhdenvertaisuuden, sananvapauden eri ulottuvuuksien ja oikeusturvan toteutumiseen sekä viranomaisen tiedonsaantioikeuksiin. Oikeuskansleri totesi, että nämä näkemykset ja huomiot on syytä kattavasti ottaa huomioon eikä hän omassa lausunnossaan niitä toistanut. Oikeuskansleri kuitenkin korosti, että vaikutusarvioinnissa ja säätämisjärjestysperusteluissa tuli seikkaperäisemmin kuvata ehdotusten vaikutuksia erityisesti niiden henkilöiden viranomaisasiointiin, jotka eivät syystä tai toisesta voi hyödyntää digitaalisia menetelmiä samoin kuin ehdotusten vaikutuksia sananvapauden eri ulottuvuuksien toteutumiseen tällaisten henkilöiden osalta. Lisäksi oikeuskansleri kiinnitti huomiota siihen, että julkisten hallintotehtävien käsitteen piiriin luettavat tehtävät eivät saa johtua sattumanvaraisista tai esimerkiksi postitoiminnan käytännön järjestelyihin perustuvista seikoista ja painotti, että julkisia hallintotehtäviä hoitavien henkilöiden tulee olla kattavasti rikosoikeudellisen virkavastuun piirissä.

Oikeuskansleri esitti myös lukuisia huomioita liittyen ehdotettuun uuteen sanomalehtijakelun valtionavustukseen.