Hyppää sisältöön

Poliisin yhdyshenkilötoiminnan sisäinen laillisuusvalvonta

Diaarinumero: OKV/19/50/2010
Antopäivä: 3.6.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri tutki vuodesta 2010 lähtien omana aloitteenaan, millä tavoin poliisin ulkomailla toimiviin yhdyshenkilöihin kohdistuva poliisiorganisaation sisäinen laillisuusvalvonta on järjestetty ja hoidettu.

Poliisihallitus oli vuonna 2010 antanut poliisin yhdyshenkilötoiminnasta erillisen määräyksen, jonka mukaan se koski soveltuvin osin kaikkia ulkomailla toimivia poliisin yhdyshenkilöitä. Asiassa kuitenkin ilmeni, että Poliisihallitus itse piti poliisitoimintaa koskevissa asioissa antamansa määräyksen soveltuvuutta ulkoasiainministeriön virkamiehinä toimiviin poliisin erityisasiantuntijoihin tulkinnanvaraisena.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisilla tulee olla selkeä kuva siitä, kenelle valvontavastuu kustakin viranomaistoiminnan osa-alueesta kuuluu. Tutkittavassa asiassa tämä edelleen korostui, koska edellä mainittujen ulkoasiainministeriön poliisiyhdyshenkilöiden johto- ja valvontasuhteet olivat poliisihallinnon yleisestä käytännöstä poikkeavia. Poliisihallituksen myöntämää ohjeen tulkinnanvaraisuutta voitiin apulaisoikeuskanslerin mielestä pitää ongelmallisena. Asiaa olisikin apulaisoikeuskanslerin mukaan selkiytettävä etenkin, mikäli poliisitoimintaa suorittavat ulkoasiainministeriön poliisiyhdyshenkilöt eivät jatkossakaan toimisi poliisin viroissa eivätkä siten olisi poliisitoiminnassaan poliisin suorassa ohjauksessa ja valvonnassa.

Apulaisoikeuskansleri saattoi esittämänsä näkemykset Poliisihallituksen tietoon. Hän toi lisäksi esille, että sisäasiainministeriö oli asettanut ”poliisiin kohdistuvan sisäisen valvonnan oikeusperusta” työryhmän, jonka tehtävänä oli muun muassa selvittää poliisin sisäisen laillisuusvalvonnan osalta valvontatoimivaltaan liittyvät oikeudelliset ja muut kysymykset sekä säädöstasoon liittyvät tarpeet. Työryhmän työ oli edelleen kesken. Apulaisoikeuskansleri totesi, että mikäli tavanomaisen poliisitoiminnan laillisuusvalvonnasta tullaan tarkemmin säätämään laissa, olisi johdonmukaista säätää tässä yhteydessä myös ulkoasiainministeriön poliisiyhdyshenkilöistä, joiden valvonta jäisi tavanomaisen poliisitoiminnan ulkopuolelle. Apulaisoikeuskansleri lähetti mainitun vuoksi jäljennöksen päätöksestään myös tiedoksi sisäasiainministeriölle.