Hyppää sisältöön

Poliisin velvollisuus ilmoittaa syyttäjien virkarikosasioista

Diaarinumero: OKV/23/50/2019
Antopäivä: 30.9.2019
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: muu toimenpide

Oikeuskansleri pyytää poliisia ilmoittamaan sen tutkittaviksi tulevista syyttäjän tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskevista asioista.

Oikeuskanslerin esittämän pyynnön taustalla on syyttäjälaitoksesta annettuun uuteen lakiin sisältyvä sääntely, jonka mukaan syyttäjänä valtionsyyttäjän, johtavan aluesyyttäjän, erikoissyyttäjän, aluesyyttäjän ja apulaissyyttäjän menettelyä koskevassa virkarikosasiassa on joko valtioneuvoston oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies taikka oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen määräämä syyttäjä. Lisäksi jompikumpi mainituista ylimmistä laillisuusvalvojista toimii lain mukaan syyttäjänä valtakunnansyyttäjän ja apulaisvaltakunnansyyttäjän menettelyä koskevassa virkarikosasiassa.

Esitutkintalain mukaan esitutkintaviranomaisen on ilmoitettava syyttäjälle sellaisesta tutkittavaksi tulleesta rikoksesta, josta syyttäjä on pyytänyt ilmoittamaan. Oikeuskansleri on sopinut ilmoitusten ohjaamisesta oikeuskanslerille eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa. Tarvittaessa oikeuskansleri ja oikeusasiamies sopivat yksittäistapauksessa keskenään siitä, kumman käsiteltäväksi poliisin ilmoittama asia tarkoituksenmukaisimmin kuuluu.

Poliisi ilmoittaa tutkittavakseen tulleesta asiasta toimittamalla oikeuskanslerinvirastoon jäljennöksen asiassa kirjatusta tutkintailmoituksesta ja mahdollisista muista asiaan liittyvistä syyttäjän menettelyn arvioimiseksi tarpeellisiksi arvioimistaan asiakirjoista. Poliisin tulee tehdä ilmoitus viivytyksettä asian tultua sen tietoon.