Hyppää sisältöön

Poliisin menettely rikosilmoituksen käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/8/50/2014
Antopäivä: 8.1.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri tutki omasta aloitteestaan rikosilmoituksen kirjaamisen viipymistä poliisirikosasiassa. Poliisilaitoksen selvityksestä kävi ilmi, että rikosilmoituksen kirjaaminen oli tapauksessa kestänyt noin kuukauden. Apulaisoikeuskansleri yhtyi Poliisihallituksen näkemykseen, että kirjaaminen ei ollut tapahtunut esitutkintalain tarkoittamalla tavalla viipymättä. Noin kuukauden kirjaamisaikaa oli tapauksessa pidettävä poliisin menettelyn uskottavuuden ja järjestelmää kohtaan tunnettavan luottamuksen kannalta erityisen arveluttavana siitä syystä, että kyse oli poliisin toimintaa koskeneesta ilmoituksesta.

Hankitun selvityksen perusteella kyse näytti pikemminkin olleen poliisilaitoksen ruuhkautuneesta työtilanteesta kuin yksittäisen virkamiehen virheestä tai laiminlyönnistä. Poliisilaitos oli kertomansa mukaan puuttunut asiaan ja kirjaamisprosessia oli näiltä osin kyetty parantamaan. Apulaisoikeuskansleri katsoi riittäväksi toimenpiteeksi kiinnittää poliisilaitoksen huomiota velvollisuuteen kirjata rikosilmoitus viipymättä.

Lisäksi ilmeni, että poliisilaitoksella ei ollut rikosilmoituksen käsittelyssä noudatettu kaikilta osin poliisirikosasioita koskevaa ohjeistusta. Apulaisoikeuskansleri saattoi tältä osin poliisilaitoksen tietoon käsityksensä sen virheellisestä menettelystä.